{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHUNG KHOAN HOA - Lp 24NHQTT01_Nhm 03 Nhm 12 Ngn hng u t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p 24NHQTT01_Nhóm 03 & Nhóm 12 Ngân hàng Đ u t – Ch ng khoán hóa ư TÓM T T Đ TÀI Ngân hàng đ u t và k thu t ch ng khoán hóa v n còn là nh ng khái ni m m i ư l Vi t Nam. ạ ở Nhìn chung, th tr ng tài chính Vi t Nam hi n còn giai đo n s khai, ườ ơ ch a có c ngân hàng đ u t l n nghi p v ch ng khoán hóa. Nh ng Vi t Nam đang ư ư ẫ ư trong giai đo n chu n b đ hình thành mô hình ngân hàng t ng h p v i các nghi p v c a ngân hàng đ u t , cũng nh chu n b v m i m t đ th c hi n nghi p v ch ng ư ư khoán hóa trong t ng lai g n, ph c v t t h n cho s phát tri n c a n n kinh t . ươ ụ ố ơ ế Trong th i kỳ l m phát tăng cao, kinh t khó khăn, ho t đ ng tín d ng c a các ngân hàng ế th ng m i th t ch t v i lãi su t cao, đi u này đã gây khó khăn cho nhi u doanh nghi p ươ khi mà ngu n v n vay ngân hàng ngày càng khó ti p c n. Ch ng khoán hóa s là m t ế gi i pháp trong t ng lai t o ra m t kênh huy đ ng v n m i, giúp các doanh nghi p ươ gi m áp l c v v n vay đ ng th i t o ra m t kênh đ u t cho các nhà đ u t th a v n, ư ư giúp s luân chuy n v n trên th tr ng linh ho t và hi u qu h n. ườ ơ M C L C DANH M C VI T T T DANH M C B NG BI U 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L p 24NHQTT01_Nhóm 03 & Nhóm 12 Ngân hàng Đ u t – Ch ng khoán hóa ư L I M Đ U ....................................................................................................................................................... 6 CH NG 1: LÝ LU N CHUNG V NGÂN HÀNG Đ U T – CH NG ƯƠ Ư KHOÁN HÓA ....................................................................................................................................................... 7 1.1 Ngân hàng Đ u t ư ....................................................................................................................................................... 7 1.1.1 Khái ni m và đ c đi m c a Ngân hàng đ u t ư ................................................................................................................................. 7 1.1.1.1 ......................................................................................................... Khái ni m .................................................................................................................... 7 1.1.1.2 Đ c đi m c a Ngân hàng đ u t ư ................................................................................................................................ 7 1.1.2 Các nghi p v chính c a Ngân hàng đ u t ư .................................................................................................................................................. 7 1.1.3 Mô hình t ch c c a Ngân hàng đ u t ư .................................................................................................................................................. 11 1.1.4 Các dòng s n ph m c a Ngân hàng đ u t ư ......................................................................................................................................... 13 ......................................................................................................................................... 1.2 Ch ng khoán hóa ....................................................................................................................................................... 14 1.2.1 Khái ni m CKH .................................................................................................................................................. 14 1.2.2 L ch s hình thành CHK .................................................................................................................................................. 14 1.2.3 N i dung c a k thu t CKH ......................................................................................................................................... 15 2
Background image of page 2
L p 24NHQTT01_Nhóm 03 & Nhóm 12 Ngân hàng Đ u t – Ch ng khoán hóa ư 1.2.3.1 Các ch th tham gia vào quá trình CKH ............................................................................................................................... 15 1.2.3.2 Quy trình CKH ............................................................................................................................... 16 1.2.3.3 M t s mô hình CKH ph bi n ế .................................................................................................................................................. 18 1.2.3.4 Các lo i s n ph m CKH ............................................................................................................................................. 20 1.2.4 L i ích, chi phí và r i ro c a ch ng khoán hóa .................................................................................................................................................
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}