Mang than kinh nhan tao- Tai chinh

Mang than kinh nhan tao- Tai chinh - 46 L I M Đ U Ờ Ở...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 46 L I M Đ U Ờ Ở Ầ Xa hôi ngay cang phat triên va co nhiêu biên đông ngay cang ph c tap, kho ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ứ ̣ ́ d đoan. Vi vây t r t lâu, nhi u nhà khoa h c đa nghi đên viêc nghiên c u bô nao ự ́ ̀ ̣ ừ ấ ề ọ ̃ ̃ ́ ̣ ứ ̣ ̃ con ng i, tim cac thiêt bi điên t co thê mô phong lai cach suy nghi va giai quyêt ườ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ử ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ ́ giông v i bô nao cua con ng i, điêu ma ch a co môt ch ng trinh, phân mêm ́ ớ ̣ ̃ ̉ ườ ̀ ̀ ư ́ ̣ ươ ̀ ̀ ̀ nao đat đ c. ̀ ̣ ượ Trên c s đó, mô hình mang thân kinh nhân tao (ANNs) ra đ i, đ c v n ơ ở ̣ ̀ ̣ ờ ượ ậ d ng đ ng d ng trong nhi u lĩnh v c và th c t đa mang lai nhiêu kêt qua kha ụ ể ứ ụ ề ự ự ế ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ quan. Trong lĩnh v c tài chính, ANNs đ c coi là công c phân tích và d báo ự ượ ụ ự hi u qu . Đ i v i Vi t Nam, cũng có nhi u nghiên c u và ng d ng c a ANNs ệ ả ố ớ ệ ề ứ ứ ụ ủ trong m t s lĩnh v c nh ng nhìn chung đây v n là khái ni m t ng đ i m i m , ộ ố ự ư ẫ ệ ươ ố ớ ẻ ch a khai thác h t. ư ế V i mong mu n tìm hi u nh ng nét khái quát nh t v m ng th n kinh ớ ố ể ữ ấ ề ạ ầ nhân t o cung nh nh ng ng d ng và thanh t u c a mang th n kinh nhân t o ạ ̃ ư ữ ứ ụ ̀ ự ủ ̣ ầ ạ trong linh v c tai chinh, ̃ ự ̀ ́ nhom 4 ́ va ̀ nhom 11 ́ s trinh bay vê đê tai “ ẽ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ Mang thân ̣ ̀ kinh nhân tao trong tai chinh ̣ ̀ ́ ”. Vì th i gian nghiên c u có h n và m t s h n ch khác, đ tài không tránh ờ ứ ạ ộ ố ạ ế ề kh i nh ng sai sót. R t mong s góp ý t th y và các b n. Xin chân thành c m ỏ ữ ấ ự ừ ầ ạ ả n. ơ Nhóm th c hi n ự ệ 46 M C L C Ụ Ụ L I M Đ U Ờ Ở Ầ ................................................................................................. 1 M C L C Ụ Ụ ....................................................................................................... 2 DANH M C CÁC HÌNH VÀ B NG BI U Ụ Ả Ể ................................................. 3 CH NG 1 T NG QUAN V M NG TH N KINH NHÂN T O ƯƠ Ổ Ề Ạ Ầ Ạ ........ 4 1.1.L ch s phát tri n ị ử ể .................................................................................... 4 1.1.2. M t s công trình nghiên c u v M ng th n kinh nhân t o ộ ố ứ ề ạ ầ ạ ............................. 5 1.2.Khái ni m ệ .................................................................................................. 7 1.4.1. C u trúc m ng th n kinh nhân t o ấ ạ ầ ạ ..................................................................... 9 1.4.2.Phân lo i ạ ............................................................................................................. 10 1.6.Đ c đi m ặ ể .....................................................................................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 47

Mang than kinh nhan tao- Tai chinh - 46 L I M Đ U Ờ Ở...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online