Project3 - )0102 ‪Wireless Communications(Fall‬‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫)0102 ‪Wireless Communications (Fall‬‬ ‫‪Iran University of Science and Technology‬‬ ‫3 ‪MATLAB simulation projects- project‬‬ ‫‪Instructor: Dr. B.Abolhassani‬‬ ‫9831 ‪Due data: Friday, 26 Azar‬‬ ‫الف) ثب استفبزُ از شجيِ سبزي كبهپيَتري ثب ًرم افسار ‪ MATLAB‬كبرائی ذطبي ثيت یک كبًبل ‪ AWGN‬را‬ ‫ثراي هسٍالسيَى ‪ ، BPSK‬ثِ زست آٍرزُ ٍ ًتيجِ شجيِ سبزي ذَز را ثب هٌحٌی تئَري احتوبل ذطب همبیسِ‬ ‫كٌيس. ( رًج تغييرات ‪ SNR‬از ‪ 0dB‬تب ‪ 12dB‬زر ًظر گرفتِ شَز. )‬ ‫ة) ثب فرض استفبزُ از كسیٌگ ‪ ٍ Gray‬ثبثت ثَزى ًرخ ثيت، اگر ثِ جبي هسٍالسيَى ‪ BPSK‬از هسٍالسيَى‬ ‫ّبي زیر زر ثٌس الف استفبزُ شَز، احتوبل ذطبي ثيت زركبًبل فَق چِ تغييري ذَاّس كرز؟ چرا؟‬ ‫• ‪QPSK‬‬ ‫•‪OQPSK‬‬ ‫• ‪8PSK‬‬ ‫• ‪16-QAM‬‬ ‫• ‪ ( BFSK‬ثب فرض گيرًسُ ّوسٍس)‬ ‫• ‪ ( BFSK‬ثب فرض گيرًسُ ًبّوسٍس)‬ ‫ج) حبل فرض كٌيس یک سيگٌبل ثب ‪ Tb=0.4 sec‬و فركبًس حبهل 009 هگبّرتس ارسبل هی گرزز.‬ ‫(هسٍالسيَى ‪ BPSK‬را زر ًظر ثگيریس). زر گيرًسُ فركبًس ثِ فركبًس ‪ IF‬هٌتمل هی گرزز ٍ از ایي سيگٌبل‬ ‫تَسط هجسل آًبلَگ ثِ زیجيتبل ًوًَِ ثرزاري هی گرزز .پٌْبي ثبًس گيرًسُ 5 هگبّرتس هی ثبشس . ثَسيلِ ًرم‬ ‫افسار ‪ MATLAB‬كبرایی ًرخ ذطبي ثيت ثر حست ‪ SNR‬را ثراي ایي هسٍالسيَى رسن كٌيس .سيگٌبل‬ ‫زریبفتی زر حَزُ فركبًس پيش از اًتمبل ثِ‪ ، IF‬پس از اًتمبل ثِ‪ ٍ IF‬لجل ٍ ثعس از فيلتریٌگ را زر 5=‪SNR‬‬ ‫‪ dB, 20dB‬ثراي سيگٌبل ‪ ،BPSK‬رسن كٌيس. (فرض كٌيس فيلتریٌگ پس از اًتمبل سيگٌبل ثِ ‪ IF‬اًجبم هی-‬ ‫گرزز. )‬ ‫ز) زر ایي لسوت سيستن را هشبثِ ثٌس الف زر ًظر ثگيریس. ثب ایي تفبٍت كِ زر ایي هرحلِ ، یک كبًبل‬ ‫‪( AWGN‬ثب هحَشًَسگی)زٍ هسيرُ ثب ثْرُ ّبي 1 ٍ ‪ α‬ثَزُ كِ هسير زٍم ًسجت ثِ هسير اٍل تبذير‪ τ‬زارز.‬ ‫هسٍالسيَى را ‪BPSK‬زر ًظر ثگيریس. گيرًسُ را هعوَلی فرض ًوبیيس .شكل پبلس ارسبلی ثِ صَرتهستطيلی‬ ‫ٍ ثب پریَز ثيت‪ً( Tb‬رخ ارسبل ثيت=‪ ) Rb=1/Tb‬فرض كٌيس. اگر1.0 = ‪ τ=1μsec ٍ α‬ثبشس، پبسد فركبًسی‬ ‫ٍ پٌْبي ثبًس ّوسٍسی كبًبل را هحبسجِ ٍ رسن كٌيس. ثب تغيير ًرخ ارسبل ثيت ٍ ثِ كوک شجيِ سبزي‬ ‫‪‬‬ ‫كبهپيَتري ثب ًرم افسار ‪ ، MATLAB‬كبرایی ذطبي ثيت را زر‪ SNR=10dB‬ثر حست تغييرات‬ ‫‪Tb‬‬ ‫زر‬ ‫هحسٍزُ 10.0 تب 2 ، رسن كٌيس .ًَع هحَشًَسگی كبًبل را هشرص كرزُ ٍ راُ غلجِ ثر آى را ثيبى كٌيس.‬ ‫هَفك ثبشيس‬ ‫هحوَزي‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/11/2012 for the course EE 381K-11 taught by Professor Professortedrappaport during the Spring '11 term at University of Texas.

Ask a homework question - tutors are online