Milieu- en energierecht (1) 270911

Milieu- en energierecht (1) 270911 - Milieu en...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieu- en energierecht (1) 27/09/11 Doelstellingen: - wegwijs in regelgeving milieu- en energierecht in België - gevoelig maken voor Europese en internationaal achtergrond van het vak EU is zeer actief mbt deze tak van het recht; zorgt ervoor dat focus op Vlaamse regelgeving niet zo’n grote impact heeft 2 domeinen van vrij recente datum. Wetgeving is geboomd na einde jaren ’80. Energierecht kent een enorme revival. Al sinds EGKS en EURATOM bestaat al lang regelgeving. Maar aan gas, elektriciteit en olie werd minder aandacht besteed. Eerste drijfveer: Liberalisering van de energiemarkten focust niet op kolen of kernenergie, maar wel op gas en elektriciteit. Probleem van liberaliseringsgolf: 1) Niet goed uitgevoerd 2) Uitgevoerd door competition lawyers die niet vertrouwd waren met het rechtsdomein Tweede drijfveer: In Europa zijn we zeer afhankelijk van energie uit andere landen en dat elektriciteitsnetwerken gebaseerd zijn op het nationale model (bevoorradingszekerheid). Derde drijfveer: energieproductie is een belangrijke bron van milieuvervuiling Vierde drijfveer: EU is sedert Lissabon uitdrukkelijk bevoegd voor energie. Wat maakt dat de Unie die bevoegdheid gebruikt. Vijfde drijfveer: De Unie legt de nadruk uitdrukkelijk op energie-efficiëntie Unie is al sinds einde jaren ’60 maatregelen aan het treffen mbt leefmilieu. Beleid heeft lange
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Milieu- en energierecht (1) 270911 - Milieu en...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online