Milieu- en energierecht (2) 290911

Milieu- en energierecht (2) 290911 - Milieu- en...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieu- en energierecht (2) 29/09/11 114 basis voor im maatregelen met milieu maatregelen bijkomstig 192 basis voor loutere milieumaatregelen afwijking in de praktijk alleen mogelijk voor 192 Art 192, lid 2: Unanimiteit in de Raad vereist Consultatie van het Europees Parlement Sectie (c) is zeer belangrijk en moet gekoppeld worden aan art 194 (energie) A contrario: als fiscaliteit nevendoel is (cf. Verplichte invoering van roetfilters: mogelijkheid voor lidstaten om fiscaal voordeel toe te kennen) Barosso: invoering TOBINtaks die 57 miljard zou opbrengen en een deel daarvan zou naar milieu gaan. Mbt fiscaliteit moet altijd met unanimiteit beslist worden, al dan niet los van milieu Wel unanimiteit vereist: verschil tussen gelode en ongelode benzine is ingevoerd door harmonisering accijnzen EC heeft richtlijn voorgesteld die minimale accijnzen vastlegt voor alle mogelijke energiebronnen. Dit zal dus wel unanimiteit in de Raad vereisen. Unanimiteit legt ook uit waarom men voor emmissierechten-systeem ipv taks want
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/11/2012 for the course LAW 23 taught by Professor Verbeke during the Spring '11 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 2

Milieu- en energierecht (2) 290911 - Milieu- en...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online