Milieu- en energierecht (3) 061011

Milieu- en energierecht (3) 061011 - Milieu en...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieu- en energierecht (3) (061011) Materieel MER in België Wet 5 mei 1997 (p.19) combineren met Vlaams decreet 18 juli 2008 (p.303) Aanzetten tot beleidsvoering die duurzame ontwikkeling in acht neemt, maar is tot nu toe niet succesvol Wet heeft meer ambitie dan Vlaams decreet, maar er liggen maar zeer weinig wakker van. Pas met introductie van effecten-rapport dat op 1 oktober in werking is getreden zal er waarschijnlijk enige invloed zijn. Agenda 21: int beleidsdocument dat aangeeft hoe landen hun intern beleid kunnen aanpassen om te komen tot duurzame ontwikkeling. Houdt een waslijst van acties in die men rond bepaalde thema’s kan toepassen. Waar in federale definitie van duurzame ontwikkeling 3 beleidsdoelstellingen niet uitdrukkelijk worden vermeld, is dit wel het geval in het Vlaamse decreet (gevolg van verschillende samenstelling regering). Federale focust op inter- en intra-generationele aspect; Vlaamse regering legde de nadruk op evenwicht ecologische-economische Bijsturing in 2010 met toevoeging van hoofdstuk over langetermijnvisie in federale wet. Art 3 Wet:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Milieu- en energierecht (3) 061011 - Milieu en...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online