{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Milieu- en energierecht (4) 131011

Milieu- en energierecht (4) 131011 - Milieurecht(4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieurecht (4) 13/10/11 Deadlines 04/11/11: mogelijke inhoudstafel en bibliografie 02/12/11: Eerste draft Actualiteit Staatshervorming: Bevoegdheidspakket inzake prijszetting ivm energie naar deelgebieden (p. 41/42) Fonds voor reductie van globale energiekost overgeheveld naar de Gewesten (p. 43) Handhaving regelgeving doorvoer afval naar deelstaten Nucleair afval Substitutierecht federale staat inzake internationale klimaatverplichtingen Dierenwelzijn naar gewesten Responsabiliseringsmechanisme gewestelijke initiatieven klimaatbeleid, maar beperkt zich tot energie-efficiënt maken van gebouwen (p.55) Wet 21/12/98 mbt productnormen (p.33) en Wet 16/07/93 (p.61) Wet 98 en 93 illustreren een shift in het milieubeleid: in de loop van de jaren 80/90 milieubeleid vooral gericht op emissies (fase 1), nu beleid veel meer product-gerelateerd (fase 2) Wrm? Sedert einde jaren 90 besef dat grootste uitdagingen liggen op vlak van onder controle krijgen van ons consumptiegedrag; productbeleid
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Milieu- en energierecht (4) 131011 - Milieurecht(4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online