Milieu- en energierecht (5) 181011

Milieu- en energierecht (5) 181011 - 4 regulatoren omwille...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieu- en energierecht (5) 18/10/11 Juridisch kader Europees Energierecht Netbeheerder: Elia (monopoliesituatie) Distributienetbeheerder: (80%)Eandis (Gemengde intercommunales: privépartner in combinatie met gemeenten), (20%)infrax (zuivere intercommunales: enkel gemeentes als aandeelhouder) Leveranciers: electrabel customer services, nuon, luminous (moederbedrijf: SPE), essent
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 regulatoren omwille van gewesten “Unbundling”: ontvlechting transmissie- en distributiesysteembeheerders 3 doelstellingen op Europees niveau: duurzaamheid, voorzieningszekerheid, competitiviteit...
View Full Document

This note was uploaded on 01/11/2012 for the course LAW 23 taught by Professor Verbeke during the Spring '11 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Ask a homework question - tutors are online