Milieu- en energierecht (7) 271011

Milieu en - brownfield decreet Art 3.1.1 “strategisch belang” op basis van verzoek bij Vlaams Parlement Beslissing moet genomen worden binnen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieu- en energierecht (7) 27/10/11 Vlaamse codex RO Titel III Volledig nieuw; reactie op problematische stand van zaken mbt grote projecten in Vlaanderen Gaat om projecten die van strategisch belang zijn voor het specifieke beleidsniveau Versnelling doorvoeren mbt RO Art. 3.13: voor gewestelijke projecten: geïntegreerde aanpak Nog geen projecten in de praktijk onder dit regime Voor gewesten bijkomende versnelling: Art. 3.1.2: administratiefrechtelijke faciliteiten (bijkomende flexibiliteit) Mbt 12 specifieke decreten bijkomende flexibiliteit Mag er niet toe leiden dat niveau van milieubescherming daalt, en mag ook geen afbreuk doen aan supranationale verplichtingen Is niet nieuw: bestond al in
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: brownfield decreet Art. 3.1.1: “strategisch belang”: op basis van verzoek bij Vlaams Parlement Beslissing moet genomen worden binnen 60 dagen, maar geen verplichting tot beslissing Titel IV 3 soorten vergunningen: stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en regularisatie vergunning Stedenbouwkundige vergunning Art. 4.2.1: voorafgaandelijk karakter van de vergunning Vrij gelijklopend met vroegere bepalingen => vroegere rechtspraak nog zeer relevant Art. 4.1.1.3: constructie: vaste plaatsing is determinerend Lijst van kleine werken: niet vergunningsplichtig 4.2.5: lokale voorschriften Afwijkingen: Marginale afwijkingen: as built attest...
View Full Document

This note was uploaded on 01/11/2012 for the course LAW 23 taught by Professor Verbeke during the Spring '11 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Ask a homework question - tutors are online