Topics Paper MER - 14 De milieu-effectbeoordeling van...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Topics Paper Milieu- en Energierecht 2011-2012 Analyseer vanuit Europees en Belgisch (Vlaams, Waals, Brussels, federaal) perspectief : 1. De veiling van emissierechten 2. De bescherming tegen overstromingen 3. De milieu-effectbeoordeling van projecten 4. De vergunningverlening aan hinderlijke inrichtingen 5. De stimulering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 6. De liberalisering van de electriciteitsmarkt 7. De liberalisering van de gasmarkt 8. De afvang en opslag van CO2 9. De energie-efficientie van huishoudapparaten 10. De handel in emissierechten voor vaste inrichtingen 11. De stimulering van het gebruik van biobrandstoffen 12. De in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen 13. De realisatie van de oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 14. De milieu-effectbeoordeling van plannen en programma’s 15. De handel in nutriëntenemissierechten 16. Het gebruik van milieubeleidsovereenkomsten 17. Het gebruik van energieovereenkomsten 18. Het gebruik van brownfieldconvenanten 19. De bescherming van het onroerend erfgoed 20. De bescherming van het archeologisch patrimonium 21. De positie van de energieregulatoren 22. De passende beoordeling inzake natuurbehoud en –bescherming 23. De energie-efficiëntie van gebouwen 24. De beperking van de geluidshinder van luchthavens 25. De wettelijke bekrachtiging van milieu- en bouwvergunningen voor infrastructuurwerken...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online