{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LecturesPart03

Aaccaaaaaagccagtgattctgcattctggcttgaggttgaaggtaattccat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CTGTAGATTGTTCAGAAGATTCATTTTGGCTTGATGTCCAAGGTGACTCTATGACAGCACCGGCAGGGTT-AAGC-A---TT-CCAGAAGGAATGATA 438 || || || | |||| |||||||| || ||||| | || ||||| ||||| |||| | |||| | || || || |||||| || 399 AACCAAAAAAGCCAGTGATTCTGCATTCTGGCTTGAGGTTGAAGGTAATTCCATGACCGCACCAACAGGCTCCAAGCCAAGCTTTCCTGACGGAATGTTA 498 400 • 420 • 440 • 460 • 480 • 440 • 460 • 480 • 500 • 520 • 439 ATTCTGGTTGATCCCGAAGTCGAACCAAGAAACGGCAAGCTGGTTGTTGCAAAATTAGAA--GGTGAAAACGAGGCCACATTCAAAAAATTAGTTATGGA 536 ||||| ||||| || || | | | | | | || | || || |||| | ||| || | | ||| || ||||| ||| | | | ||| 499 ATTCTCGTTGACCCTGA=G=C=AGGCTGTTGA=GCCAGG=TGATTTCTGCATAGCCAGACTTGGGGGTGATGAGTTTACCTTCAAGAAACTGATCAGGGA 593 500 • 520 • 540 • 560 • 580 • Method: Layout: Mismatch penalty: Gap penalty: Translation: Needleman-Wunsh -> Standard Smaller (1) Larger (3) Off • 20 • 40 • 60 • 80 • 100 1 ATGAGCACAAAAAAGAAACCATTAACACAAGAGCAGCTTGAGGACGCACGTCGCCTTAAAGCAATTTATGAAAAAAAGAAAAATGAACTTGGCTTATCCC 100 |||| ||| || || ||| | || ||| || || | || || | | || | || || | || | || | 1 ATGAATACACAATTGATGGG=TGAGCGTATTCGC=GCTCGAAGAAAAAAA=CTC===AA=G=A=TT=A=GACAAGCCGCTCT=TGG==TAAGATGGTGGG 86 • 20 • 40 • 60 • 80 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200 101 AGGAATCTGTCGCAGACAAGATGGGGATGGGGCAGTCAGGCGTTGGTGCTTTATTTAATGGCATCAATGCATTAAATGCTTATAACGCCGCATTGCTTGC 200 || ||| | | ||| || | ||||| || | | | | || | | | | | || |||| || || | || | || | | 87 AGTG=TCTAATGTTG=CAATATCGCAATGGG==AG=C=G=C=TCGGAG====ACTGA==GCCA==AATGGGGAGAAC=CTGTTG==GCA=CTTT=C==G= 162 • 100 • 120 • 140 • 160 • 220 • 240 • 260 • 280 • 300 201 AAAAATTCTCAAAGTTAGCGTTGAAGAATTTAGCCCTTCAATCGCCAGAGAAATCTACGAGATGTATGAAGCGGTTAGTATGCAGCCGTCACTTAGAAGT 300 || | ||| | | | | || | ||| || | || | |||| | | ||| | | || | || | || | || | || 163 AAGGCTCTTCAGTGCTCCCCT=GACTA=TTT=GC==TGAAA==G===GAGATTTAAGCCAGACAAACGTTGCCTATCATA=GTAG==G=CA=TGAGCCAA 247 • 180 • 200 • 220 • 240 • 320 • 340 • 360 • 380 • 400 301 GAGTATGAGTACCCTGTTTTTTCTCATGTTCAGGCAGGGATGTTCTCACCTGAGCTTAGAACCTTTACCAAAGGTGATGCGGAGAGATGGGTAAGCACAA 400 ||| || | |||||| || | | || |||||| | | | | | | | ||| | | |||| ||| ||| | 248 GAGGATCA=TACCCTCTTATCAGTTGGGTAAGC...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online