LecturesPart03

Gagaactggcacgacaccactgtagattgttcagaagattcattttggcttgat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ||| ||||| |||| | |||| | 328 GAGAACTGGCACGACACCACTGTAGATTGTTCAGAAGATTC===ATTTTGGCTTGATGTCCAAGGTGACTCTATGACAGCACCGGCAGGGTT=AAGC=A= 421 • 340 • 360 • 380 • 400 • 420 480 • 500 • 520 • 540 • 560 • 479 GCTTTCCTGACGGAATGTTAATTCTCGTTGACCCTGA-G-C-AGGCTGTTGA-GCCAGG-TGATTTCTGCATAGCCAGACTTGGGGGTGATGAGTTTACC 573 || || || |||||| ||||||| ||||| || || | | | | | | || | || || |||| | ||| || | | ||| || 422 ==TT=CCAGAAGGAATGATAATTCTGGTTGATCCCGAAGTCGAACCAAGAAACGGCAAGCTGGTTGTTGCAAAATTAGAA==GGTGAAAACGAGGCCACA 516 • 440 • 460 • 480 • 500 • Method: Layout: Mismatch penalty: Gap penalty: Translation: Needleman-Wunsh -> Standard Smaller (1) Medium (2) Off • 20 • 40 • 60 • 80 1 ATGAATACACAATTGATGGG-TGAGCGTATTCGC-GCTCGAAGAAAAAAA-CTC---AA-G-A-TT-A-GACAAGCCGCTCT-TGG--TAAGATGGTGGG 86 |||| ||| || || ||| | || ||| || || | || || | | || | || || | || | || | 1 ATGAGCACAAAAAAGAAACCATTAACACAAGAGCAGCTTGAGGACGCACGTCGCCTTAAAGCAATTTATGAAAAAAAGAAAAATGAACTTGGCTTATCCC 100 • 20 • 40 • 60 • 80 • 100 • 100 • 120 • 140 • 160 87 AGTG-TCTAATGTTG-CAATATCGCAATGGG--AG-C-G-C-TCGGAG----ACTGA--GCCA--AATGGGGAGAAC-CTGTTG--GCA-CTTT-C--G- 162 || ||| | | ||| || | ||||| || | | | | || | | | | | || |||| || || | || | || | | 101 AGGAATCTGTCGCAGACAAGATGGGGATGGGGCAGTCAGGCGTTGGTGCTTTATTTAATGGCATCAATGCATTAAATGCTTATAACGCCGCATTGCTTGC 200 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200 • 180 • 200 • 220 • 240 163 AAGGCTCTTCAGTGCTCCCCT-GACTA-TTT-GC--TGAAA--G---GAGATTTAAGCCAGACAAACGTTGCCTATCATA-GTAG--G-CA-TGAGCCAA 247 || | ||| | | | | || | ||| || | || | |||| | | ||| | | || | || | || | || | || 201 AAAAATTCTCAAAGTTAGCGTTGAAGAATTTAGCCCTTCAATCGCCAGAGAAATCTACGAGATGTATGAAGCGGTTAGTATGCAGCCGTCACTTAGAAGT 300 • 220 • 240 • 260 • 280 • 300 • 260 • 280 • 300 • 320 • 340 248 GAGGATCA-TACCCTCTTATCAGTTGGGTAAGCGCAGGGCAATGG--ATGGAAGCTGTAGAACCTTATCACAAGCGCGCGATAGAGAACTGGCACGACAC 344 ||| || | |||||| || | | || |||||| | | |||| ||||||||| | ||| | | |||| ||| ||| 301 GAGTATGAGTACCCTGTTTTTTCTCATGTTCAGGCAGGGATGTTCTCACCTGAGCT=TAGAACCTTTACCAAAG=GTGATGCGGAGAGATGGGTAAGCAC 398 • 320 • 340 • 360 • 380 • • 360 • 380 • 400 • 420 • 345 CA...
View Full Document

This note was uploaded on 01/13/2012 for the course BIO 101 taught by Professor Staff during the Fall '10 term at DePaul.

Ask a homework question - tutors are online