Unit 4 ADAM SMITH - 20$2Surf l g Nguyn tc Bn cho php cc cng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
20$2Surf là gì: Nguyên t c: B n cho phép các công ty đ t banners qu ng cáo trên máy tính c a minh, và đ c ượ tr ti n theo đi m s . Đi m s c a b n ph thu c vào th i gian đ t banners và s ng i b n ả ề ố ủ ườ ạ gi i thi u. Cu i tháng h s t ng k t s Points c a b n, và quy đ i ra ti n, s ti n quy đ i ọ ẽ ổ ế ố ố ề tháng 1 là 0,15$/1000 points u đi m: Ư -R t đáng tin : là m t trang uy tín lâu năm c a Pháp nên không lo b SCAM (L a đ o). -R t nh và không t n băng thông(bandwidth) - Là ch ng trình ch y qu ng cáo t đ ng trên ươ ự ộ máy tính , không c n ph i làm gì h t, c đ nó ế ứ ể ch y m i khi b n online và lãnh đi m ki m ti n lai rai hàng tháng, không h nh h ng đ n ế ề ả ưở ế các công vi c khác c a b n. - Ch p nh n thanh toán qua ngân hàng PAYPAL(ngân hàng tr c tuy n c a M ) nên b n có th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Unit 4 ADAM SMITH - 20$2Surf l g Nguyn tc Bn cho php cc cng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online