HOMEWORK - nasoma masomo gani? Ninasoma Historia, Geografia...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
John Yim - Zoezi la Nyumbani A. Tafsiri 1. Yosefu’s wife - mke wa Yosefu 2. Ten children - watoto kumi 3. Eight uncles - wajomba wanane 4. Twenty chairs - viti viishirini 5. Four rooms - vyumba vinne B. Jibu maswali 1. Unasema Kiswahili? Ndiyo, ninasema Kiswahili. 2. Mama yako anasema Kiswahili? Hapana, mama yangu hasemi Kiswahili. 3. Wewe unapenda kahawa? Ndiyo, mimi ninapenda kahawa. 4. Wewe ni Mkanada? Ndiyo, mimi ni Mkanada. 5. Unapenda baridi? Hapana, sipendi baridi. 6. Unakaa bwenini? Ndiyo, ninakaa bwenini. 7. U
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nasoma masomo gani? Ninasoma Historia, Geografia na Kiswahili. 8. Unapenda somo gani? Ninapenda Kiswahili na Historia. 9. Utalala wapi leo? Nitalala katika chumba yangu leo. 10. Utakula nini jioni? Nitakula mkate jioni. C. Write the demonstratives THIS for these words 1. Simba huyu 2. Mama huyu 3. Paka huyu 4. Kalamu hii 5. Meza hii D. Write the demonstratives THESE for these words 1. Nyuki hawa 2. Mbwa hawa 3. Viti hivi 4. Nyumba hizi 5. Watoto hawa...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online