Nyumba Yangu - mwenyewe chumbani na dada wakubwa wana...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nyumba Yangu – John Yim Ninatoka Troy, Michigan. Ninakaa katika nyumba ya orofa mbili. Nyumba ina vyumba cha kulala vitano, chumba cha kulia, baraza mojo kubwa, na nyumba ina jiko moja. Barazo mojo kubwa ina televisheni, kabati, kiti, meza na makochi. Ninalala
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mwenyewe chumbani, na dada wakubwa wana chumba chao. Baba na mama yangu wana chumba chao kikubwa. Pia bibi analala mwenyewe chumbani. Chumbani cha kulala mwangu kuna zulia, kitanda, mito, shuka, na godoro. Lakini, chumba cha kulala mwangu hakuna televisheni....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online