Swahili Test #3 Homework

Swahili Test #3 Homework - Anapenda kusoma Bayologia na...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
John Yim Zoezi la 13 [p. 137] Huyu ni rafiki yangu. Jina lake ni Liz Yi. Liz ni Mkorean na ni Mmarekani pia. Liz anatoka Farmington Hills, Michigan. Kwa sasa, Liz anakaa Ann Arbor Michigan. Liz ana miaka kumi na ishirini. Yeye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Michigan.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Anapenda kusoma Bayologia na anapenda watoto. Liz anataka kuwa daktari wa watoto. Liz hapendi joto, lakini anapenda baridi. Pia, anapenda kula chaula. Liz anapenda kula matunda kama ndizi na nazi. Hapendi kula mboga kama nyanya na karoti....
View Full Document

This note was uploaded on 01/14/2012 for the course AAS 115 taught by Professor Nyamburampesha during the Fall '11 term at University of Michigan.

Ask a homework question - tutors are online