{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Thanksgiving Homework - mama yangu alikuwa kupika nilicheza...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
John Yim AAS 115 November 29, 2011 Zoezi la nyumbani: Andika insha juu ya sikukuu ya mavuno. Alhamisi, nilikuwa nyumbani katika Troy, Michigan. Daniel, rafiki yangu, alikuwa nyumbani yangu kuwa na sikukuu ya shukrani. Pia ndugu zangu walikuwa nyumbani yangu. Sisi sote kutumia sikukuu ya shukrani pamoja. Nilisaidia kupika chakula cha sikukuu ya shukrani. Sisi walikula batamzinga na viazi kwa michuzi. Wakati
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mama yangu alikuwa kupika, nilicheza michezo kwa binamu zangu. Saa sita usiku, mimi na rafiki yangu tulinunua vitu madukani. Mimi na Daniel hatukufanya kazi. Badala ya kufanya kazi, tulipenda kutembelea rafiki zetu. Nilipenda kuendesha kila mahali. Pia nilipenda kuona familia yangu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online