Latin Memo - Memo To: From: Date: Jane E. Fitzgibbon Ph.D....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Memo To: Jane E. Fitzgibbon Ph.D. From: Your Name Here Date: January 4, 2010 Subject: A Memo of Introduction Salve quicumque has exiguas ad ius Romanum pertinentes lectione dignaris paginas! Quae ex Corpore Iuris Civilis Iustiniani Imperatoris sumptas leges praebent nonnullas necnon commentarios quos Accursius Bononiensis dictis legibus addidit. Background Provide a four word heading for this Cum adhuc immensi operis pleraque desint, tamen pauca quae iam sunt praesto hic ostendimus exempla, utilitati alicui aut delectationi legentibus futura existimantes. Superest, ut de finibus, quos praesenti opere appetimus, breviter dicamus. Mirum enim et inexplicabilis, nisi fallor, multis videbitur, non parvo labore nos ad ius non iam vigens pertinentia exscribere et in formam electronicam redigere. Interests Provide a four word heading for this Primo iuris Romani cum antiquitatis tum medii aevi scientiam promovere studemus. Quis ignoret Iulianum, Papinianum aliosque iuris consultos eiusdem temporis sagacitate subtilitate elegantia omnibus praestare? Quorum scripta in
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/16/2012 for the course COMM 3020 taught by Professor Janefitzgibbon during the Fall '11 term at Wayne State University.

Ask a homework question - tutors are online