quiz2soln - Æ Å ´ÔÐ × ÔÖ Òغ ÆÓ ×Ó Ð ×...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Æ Å ´ÔÐ × ÔÖ Òغ ÆÓ ×Ó Ð × ÙÖ ØÝ ÒÙÑ Ö׺µ ÇÈ ¼¼¸ ÉÍÁ ¾¸ Ë ÔØ ¸ ¾¼¼½º ÈÖÓ º Ì Ñ Ú ×º ÇÒ ÑÝ ½º ÓÒÓÖ¸ Á Ú Ò ¬Ò ¸ ÓÑÔ Ö ¸ Ò Ø Ö Ú Ò ÒÓÖ Ö Ú ÓÒØÖ ×Ø ÑÙÐØ Ø × Ò ÙÒ ÙØ ÓÖ Þ º ÓÒ Ø × ÕÙ Þº Ë Ò Ò ÑÙÐØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º ËÓÐÙØ ÓÒ ÅÙÐØ Ø × Ò × Ø Ö Ô ×Û Ø Ò ØÛ Ò ÔÖÓ ×× ×¸ ØÓ ÐÐÓÛ ÒØ Ö Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ò Ø ÐÐÙ× ÓÒ Ø Ø ÐÐ ÔÖÓ ×× × Ö ÖÙÒÒ Ò ØØ × Ñ ØÑ º ´ Ö Ñ Ö ÛÓÙÐ Ù× Ùи Ò Ö ÕÙ Ö Û Ö ÛÓÖ ×µº Ì Ö Ö ¿ Ñ Ò ×Ø Ø × Ò Ñ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ¯ ÖÙÒÒ Ò ×Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× × ÖÙÒÒ Ò ¯ Ö Ý ×Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× × Ö Ý ØÓ ÖÙÒ¸ ÙØ × ÒÓØ ÖÙÒÒ Ò Ð× × Ù× Ò Ø ¯ ÐÓ ×Ø Ø Ø Èͺ ÔÖÓ ×× × Û Ø Ò Ù× ×ÓÑ Ø Ò ÓÖ Á»Ç ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ¯ ÖÙÒÒ Ò Ö Ý ¯ Ö Ý ÖÙÒÒ Ò ¯Ö Ý ÐÓ ¯ ÐÓ ÖÝ Ø Ø Ø Ø ÔÖÓ ×׳ Ø Ñ ÕÙ ÒØÙÑ × ÜÔ Ö ÔÖÓ ×× × Ò × Ð Ø ØÓ ÖÙÒ ÔÖÓ ×× Ö ÕÙ ×Ø× Á»Ç Á»Ç Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ö ÕÙ ×Ø × ÓÒ ÅÙÐØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò × Ø × Ñ ¸ Ü ÔØ Ø Ö × ÒÓ ×Û Ø ÖÓÑ ÖÙÒÒ Ò ØÓ Ö Ýº ÁÒ ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ÑÙÐØ Ø × Ò ¸ ÔÖÓ ×× Ó × ÒÓØ Ó ÖÓÑ Ø ÖÙÒÒ Ò ØÓ Ö Ý ×Ø Ø º Ì Ö × ÒÓ Ø Ñ Ö ÒØ ÖÖÙÔغ ¾º Ä ×Ø Ø Ö Û Ö ×ÙÔÔÓÖØ Ö ÕÙ Ö ÓÖ ÑÙÐØ Ø × Ò º ËÓÐÙØ ÓÒ ¯ ÒØ ÖÖÙÔØ× ´Ø Ñ Ö¸ Ò Á»Çµ ¯ Ù× Ö»×Ý×Ø Ñ ÑÓ ¯ Ñ ÑÓÖÝ ÔÖÓØ Ø ÓÒ ¿º ×Ö ÓÓÔ Ö Ø Ú ÑÙÐØ Ø × Ò º Ì ÔÖÓ ×× Ó × ÒÓØ Ú ÙÔ Ø ÈÍ ´Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÑ ÖÙÒÒ Ò ØÓ Ö Ýµ ÙÒØ Ð Ø ××Ù × Ý Ð ×Ý×Ø Ñ Ðк Ì × Ú × ÓØ Ö ÔÖÓ ×× × Ò ØÓ ÖÙÒº Ì Ö × ÒÓ Ø Ñ Ö ÒØ ÖÖÙÔغ ÇÔØ ÓÒ Ð ÓÓÔ Ö Ø Ú ÑÙÐØ Ø × Ò × Ö Ø Ö Ð ÑÙÐØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ¸ Û Ö Ý Ð × ÒÙÐÐ Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø ´Ø ÔÖÓ ×× Ó × ÖÓÑ ÖÙÒÒ Ò ¸ ØÓ ÐÓ ¸ Ò ÑÑ Ø ÐÝ ØÓ Ö Ýµº ½ ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course COP 4600 taught by Professor Yavuz-kahveci during the Spring '07 term at University of Florida.

Ask a homework question - tutors are online