Su98_midtermsoln - ÇÈ ¼¼¸ ÅÁ ¹Ì ÊÅ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÇÈ ¼¼¸ ÅÁ ¹Ì ÊÅ ËÇÄÍÌÁÇƸ ÂÙÐÝ ¸ ½ º ÈÖÓ º Ì Ñ Ú ×º ½º ´¾ ÔÓ ÒØ׺µ ËÓÐÚ Ø Ò Ò Ô ÐÓ×ÓÔ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ Ù× Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ø Ð Ö ÓÒ׺ Ã Ô Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × × ÑÔÐ Ò Ð ÒØ × ÔÓ×× Ð º ÁÒ Ð ÒØ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ÛÓÖØ Ð ×× ÔÓ ÒØ׺ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ù× Ò Ø × Ñ Ô ÓÖ ¹ × Ø ÜØ ÓÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ ÐÓÒ Û Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò × Ñ Ô ÓÖ × Ù× Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ø Ð Ö ÓÒ׸ × ÛÓÖØ Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ׺ ËÓÐÙØ ÓÒ Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ × ÑÔÐ ¸ × Ò Ö Ø Ð Ö ÓÒ× Ö ×Ù Ò ÜÔÖ ×¹ × Ú Ñ Ò× Ó ×ÓÐÚ Ò ×ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ä Ø ÓÖ × Ö ÐÓ Ð ÖÖ Ý Ó × Þ ¸ Ò Ø ÐÐÝ ÐÐ ÌÊÍ º È ÐÓ×ÓÔ Ö Ò × ×× ØÓ ÓÖ ´ µ Ò ÓÖ ´´ ·½µ ÑÓ µº Ì × Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ø Ð Ö ÓÒ¸ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ´ Ò Û Ø ÒÓ Ö ÓÒ Ø ÓÒµº Á ÌÊÍ ¸ Ø Ý Ò ÓØ × Ø ØÓ ÄË Û Ø ÓÙØ ÒÝ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒº ÓÒ³Ø ÓÒ Ù× Ø ÛÓÖ ÓÖ ´ ÒÓÙÒ¸ Ò Ø × × µ Û Ø Ø ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ÐÐ ´ Ú Ö ¸ Ò ÍÒ Üµº Ô ß ÐÓ×Ô Û ß Ð Ø Ö´µ ØÖÙ Ø Ø ÔÙØ Ò Ó ÓÖ × ´ µ ÓÖ × ´ µ ß Ø ÓÖ × ´ µ Ö ß ÓÒ ÓÖ ÓÖ ÓÖ Û Ò ´ ÓÖ µ ´µ Ò Ð× ÓÖ ´´ ·½µ ÑÓ µµ Ó ´µ Ð× ´´ · µ ÑÓ ÔÙØ ß ÓÖ × ´ µ Ö ß ÓÒ ÓÖ ÓÖ ÓÖ Ó µ ØÖÙ ´µ ØÖÙ ´´ ·½µ ÑÓ ½ ¾º ´¾ ÔÓ ÒØ׺µ Ì Ö ¹ÛÖ Ø Ó Ñ ÒØ × × ÙÖÖ ÒØÐÝ × Ø × Ý Ò Ò Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø ÓÖ ÐÓ Ø ÝÐ Ò Ö ½¼¸ Ò × ÑÓÚ Ò ØÓÛ Ö × Ö¹ÒÙÑ Ö ÝÐ Ò Ö׺ Ø ÓØ Ö Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø× Ö ÕÙ Ù ¸ Û Ö ÕÙ Ö ÐÓ × ÐÓ Ø ØØ ÓÐÐÓÛ Ò ÝÐ Ò Ö× ´ Ò ÓÖ Öµ ¸ ¾¾¸ ¿ ¸ ¾½¸ ¸ ½¸ ¿ ¸ ¾¿º Ë ÓÛ Ø ÓÖ Ö Ò Û Ö ÕÙ ×Ø× Ö × ÖÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ× Ö Ù× º ÆÓØ ÓÖ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÒÓ Ô ÖØ Ð Ö Ø Ò Ú Ò¸ × Ò ×ÓÑ Ó Ø Ò×Û Ö× Ñ Ý « Ö ÓÒÐÝ ×Ð ØÐÝ ÖÓÑ ÓØ Öº ´ ´ ´ ´ µ µ µ µ ´ ´ ´ ´ ÔÓ ÒØ×µ Ö×ع ÓÑ ¹ Ö×Ø¹Ë ÖÚ ÔÓ ÒØ×µ Ë ÓÖØ ×Ø × Ø Ñ ¬Ö×Ø ÔÓ ÒØ×µ ÄÓÓ ÔÓ ÒØ×µ ¹ÄÓÓ ÆÓØ ØÓ Ø Ì ÓÒ Ö Ò Á Ø ×ØÙ ÒØ Ñ ×Ñ ÐÐ Ñ ×Ø ¸ ×Ù × Ö ÛÒ ÓÖÖ Ø Ö Ñ ÙØ Ø Ò Ð Ú Ò ÓÙØ ÓÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö× Û Ò Ø Ý Ð ×Ø Ø × ÕÙ Ò ¸ Ø Ò Ø Ø³× Çà ´ ÙÐÐ Ö Øµº ÇÖ¸ Ø ÓÖÖ Ø × ÕÙ Ò Ó ÒÙÑ Ö× × Ú Ò¸ Ø ÒØ Ö Ñ ´ Òݵ Ò ×Ð ØÐÝ Ò ÓÖÖ Ø ´ ÙÐÐ Ö Øµº Ä Ö Ú Ø ÓÒ× ¹ ØÛ Ò Ö Û Ò ´ Òݵ Ò Ð ×Ø Ó ÒÙÑ Ö׸ Ø ÓÙ ¸ Ò³Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÙÖ Ø ÐÝ ¹ ×Ó Ø × ÙÒ Ð Ö × ØÓ Û Ø Ø ×ØÙ ÒØ Ñ Òظ Ø Ò Ø³× ÛÓÖØ Þ ÖÓº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò¸ Ø Ö Û Ò × Ð ÖÐÝ ÛÓÖ Ò ÓÓ Ð ¸ Ø Ò Ø Ø Ð ×Ø × Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÒÓÖ Ø ÓÓ Ð ×º Á ÝÓÙ Ú ÒÝ ÕÙ ×Ø ÓÒ׸ × Ñ º ËÓÐÙØ ÓÒ ´ ´ ´ ´ µ Ö×ع ÓÑ ¹ Ö×Ø¹Ë ÖÚ ¸ ¾¾¸ ¿ ¸ ¾½¸ ¸ ½¸ ¿ ¸ ¾¿º µ Ë ÓÖØ ×Ø × Ø Ñ ¬Ö×Ø ¸ ¸ ½¸ ¾½¸ ¾¾¸ ¾¿¸ ¿ ¸ ¿ º µ ÄÓÓ ¾½¸ ¾¾¸ ¾¿¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸ ¸ ½º µ ¹ÄÓÓ ¾½¸ ¾¾¸ ¾¿¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ½¸ ¸ º × ÓÛÒ Ø Ø Ø ÚÖ ÔÖÓ ×× ×Û Ø Ö ÕÙ Ö × Ø Ñ Ë ¸ Û ÓÖ ÖÓÙÒ ¹ÖÓ Ò × ÙÐ Ò Û Ø Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò º Ë ÓÛ ÝÓÙÖ Ö Ý ÕÙ Ù × Ò Ú Ö ÑÔØݺ ¿º ´¾ ÔÓ ÒØ׺µ Å ×ÙÖ Ñ ÒØ× Ó ÖØ Ò ×Ý×Ø Ñ Ú ÖÙÒ× ÓÖ Ø Ñ Ì ÓÖ ÐÓ Ò ÓÒ Á»Çº ÔÖÓ ×× × « Ø Ú ÐÝ Û ×Ø ´ÓÔ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ ÓÚ Ö µº ÕÙ ÒØÙÑ É¸ Ú ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ÈÍ Æ Ò Ý ÓÖ ÛÓÖ Ò × Ö ÝÓÙÖ Ö Ú Ø ÓÒ׺ ××ÙÑ Ø Ø Ø ´ ´ ´ ´ ´ Ì µ µ µ µ µ ´ ´ ´ ´ ´ ÔÓ ÒØ×µ É × Ò¬Ò Ø º ÔÓ ÒØ×µ É Ì ÔÓ ÒØ×µ Ë É Ì ÔÓ ÒØ×µ É Ë ÔÓ ÒØ×µ É Ò ÖÐÝ Þ ÖÓº ÈÍ Æ ËÓÐÙØ ÓÒ É Ì¸ Ø × Ò Ý × Ø Ù× ÙÐ ÈÍ Ø Ñ Ú Ý Ø ØÓØ Ð ÈÍ Ø Ñ º Ï Ò Ý Ð × ÓÖ Ø ÔÖÓ ×× ØÓ ÖÙÒ ÓÖ Ì Ò ÙÒ Ö Ó ÔÖÓ ×× ×Û Ø ÓÖ ¾ ˺ Ì Ù× ´ µ Ø Ò Ì¸ Æ ÒÝ Ö ØÓ ´ µº ÓÖ ´ ÓÖ ´ µ¸ × É Ò ´ µ Ú Ò Æ Ò Ý Ó Ì ´Ë · Ì µº Ï Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ × × ÓÖØ Ö ÖÙÒ Ó Ì Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö Ì É ÔÖÓ ×× ×Û Ø ×¸ Û ×Ø Ò Ø Ñ ËÌ Éº Ì × Ø Ò Ì ´Ì ·´ËÌ Éµµ Û Ö Ù × ØÓ É ´É · Ë µ¸ Û ×Ø Ò×Û Ö µ¸ Û Ù×Ø ×Ù ×Ø ØÙØ É ÓÖ Ë Ò ¬Ò Ø Ø Ø Æ ÒØ × ¼±º Ò ÐÐݸ Ó × ØÓ Þ ÖÓ Ø Æ Ò Ý Ó × ØÓ Þ ÖÓº ÓÐÐÓÛ Ò ×Ò Ô× ÓØ Ó ØÝÔ × ¸ ¸ Ò º ÙÖÖ ÒØ ÐÐÓ Ø ÓÒ ½ ¾ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¾ ½ ¼ ¼ ×Ý×Ø Ñ Û Ø ÔÖÓ ×× × È¼¸ Ƚ¸ Ⱦ¸ ÙÖÖ ÒØ Ê ÕÙ ×Ø ½ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¿ º ´¾ ÔÓ ÒØ׺µ ÓÒ× Ö Ø Ò È¿¸ Ò Û Ø Ö ×ÓÙÖ ÈÖÓ ×× È¼ ¼ Ƚ ¼ Ⱦ ¼ È¿ ½ ÚÐ Ð ´ µ ´ ÔÓ ÒØ×µ Ö Û Ø Ö ×ÓÙÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ö Ô ¸ ÔÔÐ Ð ØÓ Ø × × ØÙ Ø ÓÒº Á Ø × ÒÓØ ÔÔÐ Ð ¸ ÜÔÐ Ò Û Ý ÒÓغ ´ µ ´ ÔÓ ÒØ×µ Ö Û Ø Ö ×ÓÙÖ ØÖ ØÓÖÝ Ö Ô ¸ ÔÔÐ Ð ØÓ Ø × × ØÙ Ø ÓÒº Á Ø × ÒÓØ ÔÔÐ Ð ¸ ÜÔÐ Ò Û Ý ÒÓغ ´ µ ´½¼ ÔÓ ÒØ×µ Á× Ø ×Ý×Ø Ñ ÐÓ Á ×Ó¸ Û ÔÖÓ ×× × Ö ÐÓ Ë ÓÛ ÝÓÙÖ ÛÓÖ º ÓÙ Ñ Ý Ù× ÒÝ ´ ÔÔÖÓÔÖ Ø µ Ñ Ø Ó ÝÓÙ Û × ØÓ Ò×Û Ö Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒº ´ µ ´ ÔÓ ÒØ×µ Ò×Û Ö Ø Ö ÕÙ ×Ø ÓÒ¸ ÙØ ÒÓØ ÓØ ¸ Ô Ò Ò ÓÒ ÝÓÙÖ Ò×Û Ö ØÓ Ô ÖØ ´ µ º Á Ø ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ ¸ Û Ø × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÑÓÙÒØ Ó Ñ ØØ Ö ÙÐ Ö ÓÚ ÖÝ ×ØÖ Ø Ý ÓÙÐ Ó º Á Ø ×Ý×Ø Ñ × ÒÓØ ÐÓ ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø × Ò Ð Ú Ð Ð Ò×Ø Ò Ó Ö ×ÓÙÖ ÓÑ × ÖÓ Òº Á× Ø ×Ý×Ø Ñ ÒÓÛ ÐÓ Ë ÓÛ ÝÓÙÖ ÛÓÖ º ÓÙ Ñ Ý Ù× ÒÝ ´ ÔÔÖÓÔÖ Ø µ Ñ Ø Ó ÝÓÙ Û × ØÓ Ò×Û Ö Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒº ËÓÐÙØ ÓÒ ´µÌ ´µÌ Ö Ô × × ÓÛÒ ÐÓÛ ´ Ò Ö ÛÒ ¹ ÔÓ×Ø ÓÒ ÑÝ ÓÓÖµº Ö ×ÓÙÖ× ØÖ ØÓÖÝ Ö Ô ÒÒÓØ Ù× ¸ ÓÖ ØÛÓ Ö ×ÓÒ× ¯ Ø ÔÖÓ ×׳ ÓÖ Ö Ó ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Ö Ð × Ó Ö ×ÓÙÖ × × ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ø Ö ×ÓÙÖ× ØÖ ØÓÖÝ Ö Ô º ¯ Ø ÛÓÙÐ Ø ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö Ô ¸ Û × Ö Ø Ö Æ ÙÐغ ¿ Ú Òº ÁØ × ´ µ Ì ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ º Ì × ÒÒÓØ Ò ÖÖ ÖÓÑ Ø Ö Ô ¸ Ø ÓÙ ¸ ÙÒÐ ×× ÝÓÙ Ú ÓÓ Ý ×º ÁØ³× × Ö ØÓ Ø Ø Ø × Ý ÖÙÒÒ Ò Ø Ò Ö³× ÐÓ Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº Á Û Ú ´½¸¼¸¼µ ØÓ È¼¸ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø º ÁØ Ö ØÙÖÒ× Ø× ÙÖÖ ÒØ ÐÐÓ Ø ÓÒ¸ ×Ó Ø Ø Ø Ö ×ÓÙÖ × Ú Ð Ð Ö ´½¸½¸½µº ÆÓÛ È¾ Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ Ý Ú Ò Ø ´¼¸½¸½µº Ï Ò Ø ¬Ò × × Ø Ö ØÙÖÒ× Ø× ÙÖÖ ÒØ ÐÐÓ Ø ÓÒº Ì Ö ×ÓÙÖ × Ú Ð Ð Ö ÒÓÛ ´½¸½¸¾µº Ì × × ÒÓØ ÒÓÙ ÓÖ È½¸ Û Ó Û ÒØ× ´¾¸¼¸¼µ¸ Ò Ø × ÒÓØ ÒÓÙ ÓÖ È¿¸ Û Ó Û ÒØ× ´¼¸¼¸¿µº Ì ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ ÔÖÓ ×× × È½ Ò È¿ ÒÒÓØ ÓÒØ ÒÙ º ´ µ º Ƚ ÓÙÐ ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ó × ÔÖ ÑÔØ ÖÓÑ È¿ È¿ ÓÙÐ ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ó × ÔÖ ÑÔØ ÖÓÑ È½ººº ÓØ È½ Ò È¿ Ö Û Ø Ò ÓÖ Ò Ú ÒØ Ø Ø ÓÒÐÝ È½ Ò »ÓÖ È¿ Ò Ò Ö Ø ººº Û × ÐÓ º º Ì × ÕÙ ×Ø ÓÒ × ÒÓØ ÔÔРк ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online