{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nihul_hatiful_nushaot - רועיש 1 – אובמ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: רועיש 1 – אובמ ילאמרופ ןוגרא . , , , תינוגרא ץוחו םינפ חוויד תובוחו תויוכמס תוירחא ימוחת תורטמ לש הרורב הרדגה לע ססובמ ילאמרופ אל ןוגרא ( ) . , , םילשורי תניר תסנכה יללפתמ תליהק המודכו תרוסמ םייתרבח םיכרע תופטושמ תונומא םיפטושמ םיסרטניא לע ססובמ תורטמו םידעי : . הז דעי תגשהל תונווכמה תולטמה תודרשיה אוה ןוגראה לש לעה דעי םויקה תוכז תקדצה ( וא רוביצ יסחי תועצמאב םויקה תועדומ תאבה א ךכ לע עיפשהל םילוכיה םיירקיעה םימרוגה לומ ומויק תא קידצהל ןוגראה לע ( . ( תרדגה ג קפסמ ןוגראהש תורש וא רצומה לש תוינויחבו ךרוצב ןוגראה תא םינמממה םירחא םימרוג וא תוחוקלה רוביצה עונכש ב תומוסרפ ( . תיגולונכטו תיפסכ תילנויצקנופ הניחבמ תורש תונורתיב עונכש ד םיפילחתו תורחת שישכ רקיעב תורש רצומ ןוגראה לש תוידוחייה םויקה תחטבא ( ( םיבאשמה תגשה ב הליהקהו ןוגראה תביבסב םילעופה םימרוגה דצמ ןוגראל עויסהו הלועפ ףותיש בוטה ןוצר לע הרימשו הגשה א . " . , תורקי תוקופתו תולוז תומושתב שומיש י ע תאז תוריכמו לועפת היגולונכט ןומימ תויחוור ומכ םויקל םישרדנה ןוגראה תויצקנופ – ( , , ( .- ( יפ לע ףטושה רוצייל תגאודה היצקנופ רוצייה לועפת ג הסדנהו חותיפ רקחמ ןונכת ב ןוגראל חוקלה ןיב רושיק תוריכמו קוויש א ( ( ( . עדימ תוכרעמ ו םדא חוכו הלהנמ ה םיפסכ ד תימאנידו הנתשמ תויהל היושעה תושירד תכרעמ ילאנויצקנופ ןוגרא הנבמ . תוריכמב תוחוקלב םילפטמה םידבוע םיעצבמ םהש היצקנופל םאתהב תוינוגרא תודיחיל םידבוע תקולח לע ססובמ ןוגראה . . . יעוצקמ להנמ דמוע ףגא לכ שארב ללכ ךרדב ולדוגו ןוגראה יפוא יפל םיעבקנ ףגא לכ לש לדוגהו המצועה המודכו שכרה ףגאב םיאצמנ םיקוושהו ןורתיה . – הל םינתונו םיחמומ תצובק םימיקמ רשאכ ןורתיה יוצימלו רתוי בוט לוצינל עיגהל ןתינ םימוד םיבאשמ לש םיפתושמ םילודג םירגאמ תריצי . . . םינוגראל םיאתמ לכו חישקו ביצי הנבמה הרורב דוקיפ תרשרש תמייק םודיק ילולסמו םידבוע לש הריירק ילולסמ תיסחי תולקב תונבל ןתינ םילכ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

nihul_hatiful_nushaot - רועיש 1 – אובמ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online