god_izv_gl_ek2007 - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE 2007. GODINA Podgorica, 2008. godine IZDAVAČ: Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 6 81000 Podgorica Telefon: +382 81 665 331 Fax: +382 81 665 336 WEB ADRESA: http://www.cb-cg.org SAVJET CENTRALNE BANKE: Mr Ljubiša Krgović, predsjednik Mr Milojica Dakić Petar Drakić Krunislav Vukčević Radmila Savićević Prof. dr Franjo Štiblar PRIPREMA: Glavni ekonomista dr Nikola Fabris i DIREKCIJA ZA MONETARNU POLITIKU I FISKALNA ISTRAŽIVANJA, DIREKCIJA ZA PLATNI BILANS I REALNI SEKTOR U Izvještaju je i prilog koji priprema Direkcija za međunarodnu saradnju i EI GRAFIČKI UREDNIK: Andrijana Vujović LEKTOR: Senka Sekulić ŠTAMPA: Grafo Crna Gora TIRAŽ: 150 primjeraka Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korišćenja podataka iz Izvještaja obavezno navedu izvor SPISAK UPOTRIJEBLJENIH SKRAĆENICA ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average (Autoregresivni model sa pokretnim prosjecima) BDP Bruto domaći proizvod BoJ Banka Japana CBCG Centralna banka Crne Gore CEFTA Central European Free Trade Agreement (Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi) CG Crna Gora COICOP Classifcation o¡ Individual Consumption According to Purpose (Klasifkacija individualne potrošnje prema namjeni) COLI Cost-o¡-living Index (Indeks troškova života) CPI Consumer Price Index (Indeks potrošačkih cijena) CR Concentration Ratio (Koefcijent koncentracije) DBOT Design-Build-Operate-Trans¡er (isprojektuj-izgradi-upravljaj-trans¡eriši) EBRD European Bank ¡or reconstruction and development (Evropska banka za obnovu i razvoj) ECAA European Common Aviation Area (Zajednički evropski vazdušni prostor) ECB European Central Bank (Evropska centralna banka) EIB European Investment Bank (Evropska investiciona banka) EMU European Monetary Union (Evropska monetarna unija) EU European Union (Evropska unija) EUR Euro EURIBOR Euro Interbank O¢ered Rate (re¡erentna kamatna stopa u Eurozoni) FED Federal Reserve System (Sistem ¡ederalnih rezervi-Centralna banka SAD) FZD Fond za zaštitu depozita FZU Fond zajedničkog ulaganja GFI Godišnji fnansijski izvještaj GIS Geogra¡ski in¡ormacioni sistem HE Piva Hidroelektrana Piva HHI Herfndahl-Hirschmanov indeks HICP Harmonised Index o¡ Consumer Prices (Europe) (Harmonizovani indeks potrošačkih cijena) IBRD International Bank ¡or Reconstruction and Development (Međunarodna banka za obnovu i razvoj) IDA International Development Association (Međunarodna organizacija za razvoj) IFAC International Federation o¡ Accountants (Međunarodna ¡ederacija računovođa) IFC International Financial Corporation (Međunarodna fnansijska organizacija) IPO Initial public o¢ering (primarna ponuda akcija javnosti) JPY Japanski jen KFW Kreditanstait ¡ur Wiederau£au (Kreditna banka za obnovu) LFS Labour Force Survey (Upitnik o radnoj snazi) METI Ministarstvo ekonomije, trgovine i investicija MFI Mikrokreditne fnansijske institucije MMF Međunarodni monetarni ¡ond...
View Full Document

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Ivan during the Spring '07 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 154

god_izv_gl_ek2007 - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online