{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Metodologija 3g - 1 18 1 2 3 4 5

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИЦЕ КОЈЕ ПОСЛУЈУ ДО ТРИ ГОДИНЕ Методологија обухвата основне аспекте и елементе пословног планирања који су неопходни за доношење одлуке о одобравању гаранције . Очекује се да подносиоци захтева за издавање гаранције своје пословне планове сачине у складу са овом методологијом
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
18 2 С а д р ж ај Р Е З И М Е 1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 2. САДАШЊЕ СТАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА 3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 4. КОМЕНТАР ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ - ПОСЛОВНОГ ПОДУХВАТА 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН У ПЕРИОДУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 6. ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 7. ДОКУМЕНТАЦИЈА
Background image of page 2
18 3 РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРДНОМ СУБЈЕКТУ Назив предузећа / радње Место Основна делатност 2. ПРОЈЕКАТ Назив пројекта Локација Карактер инвестиције Ново Реконструкција / Модернизација Основни циљ пројекта Период имплементације ( од до ) 3. ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА - у години пуне производње Врста и обим производње Вредност производње ( дин ) 4. УКУПНА УЛАГАЊА ( дин ) ( ЕУР ) Основна средства Обртна средства Остало УКУПНО 5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ( дин ) ( ЕУР ) Сопствено учешће % Кредит банке % 6. ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ УЛАГАЊА Време поврата улагања Стопа економичности Стопа рентабилности улагања Новчани ток по годинама Број новозапослених радника Све обрачуне у пословном плану дати по курсу 1 ЕУР = ________ дин Финансијске пројекције у пословном плану радити по систему сталних цена , при чему за базне узети цене из текуће године .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
18 4 ПОСЛОВНИ ПЛАН 1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ Назив Адреса Тел . / Фа x Е - маил Особа за контакт ( име и позиција ) Особа задужена за финансијска / рачуноводствена питања 2. САДАШЊЕ СТАЊЕ ИНВЕСТИТОРА 2.1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ И РАЗВОЈ Описати укратко
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Metodologija 3g - 1 18 1 2 3 4 5

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online