poklon_pp - Pokllon iitatelljjiima Pok on tate ma Iz...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
P P P o o o k k k l l l o o o n n n č č č i i i t t t a a a t t t e e e l l l j j j i i i m m m a a a Iz CD-ROM-a: POSLOVNI PLAN- KORAK PO KORAK Vama našim dragim čitateljima besplatnih stručnih eNovina Poklanjamo poglavlja: - Kako registrirati poduze ć e - Osnivanje obrta - Osnivanje tvrtke (d.o.o.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
P P P o o o k k k l l l o o o n n n č č č i i i t t t a a a t t t e e e l l l j j j i i i m m m a a a KAKO REGISTRIRATI PODUZE Ć E Zakonski oblici registriranja poslovanja su mnogobrojni: o trgova č ko društvo: društvo s ograni č enom odgovornoš ć u, dioni č ko društvo, komanditno društvo, javno trgova č ko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica; o obrt: slobodni,vezani, povlašteni; o zadruga; o obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo; o fizi č ka osoba u slobodnom zanimanju i dr. Trgova č ko društvo je pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu (Zakon o trgova č kim društvima «Narodne novine» hr. 111/93.,34/99, 1118/03.). Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizi č kih osoba sa svrhom ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu (Zakon o obrtu-«Narodne novine» 49/03.). Za slobodne obrte Zakon ne uvjetuje majstorski iIi stru č ni ispit. Vezani obrti su oni za koje je potrebno imati majstorski ispit ili stru č nu osposobljenost. Povlašteni obrti obavljaju se samo na temelju povlastice nadležnog ministarstva. Zadruga je udruženje zadrugara (najmanje tri) u kojem č lanovi sudjeluju zajedni č ki i neposredno u cilju ostvarenja osobne i zajedni č ke dobiti (Zakon o zadrugama «Narodne novine» 36/95„ 67/01. i 12/02.). Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je samostalna gospodarska i socijalna jedinica temeljena na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u obavljanju poljoprivredne djelatnosti (Zakon o poljoprivredi-«Narodne novine, 66/01.183/02.). Fizi č ka osoba u slobodnom zanimanju je osoba koja povremeno ili stalno samostalno obavlja djelatnost slobodnog zanimanja. Neke od slobodnih djelatnosti su: zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i druge djelatnosti definirane č lankom 15. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» 127/00., 150/02. i 163/03.). Posebno ć emo posvetiti pažnju onim oblicima koji su kod nas naj č ć i kad su u pitanju poduzetnici po č etnici: društvo s ograni č enom odgovornoš ć u i obrt. I društvo s ograni č enom odgovornoš ć u i obrt imaju neke prednosti i nedostatke u poslovanju, te nije lako dati odgovor na pitanje koji oblik izabrati.
Background image of page 2
P P P o o o k k k l l l o o o n n n č č č i i i t t t a a a t t t e e e l l l j j j i i i m m m a a a Prednosti obrta su: o niži troškovi osnivanja (što je poduzetniku bez po č etnog kapitala uvijek važno), o jednostavnije knjigovodstvo (što zna
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

poklon_pp - Pokllon iitatelljjiima Pok on tate ma Iz...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online