{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SEOI_spoljni_dug - 1 31 2011 1 2 22,639.9 3 1,391.4 4 257.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ Одељење за кредитне односе са иностранством СВ/ЉЈ ТАБЕЛА 1 Република Србија - Спољни дуг према дужницима и кредиторима (прелиминарни подаци на дан 31. мај 2011. године) у милионима евра Кредитор Редовна камата Затезна камата УКУПНО 1 2 3 4 5=1+3+4 УКУПАН СПОЉНИ ДУГ 22,639.9 1,391.4 257.1 - 22,897.0 Јавни сектор 9,181.4 - - - 9,181.4 Средњорочни и дугорочни дуг 9,181.4 - - - 9,181.4 Монетарна власт - Народна банка Србије 1,580.2 - - - 1,580.2 1,514.6 - - - 1,514.6 Остале Владе 65.6 - - - 65.6 Општи ниво државе 7,601.1 - - - 7,601.1 Влада - Централни ниво 7,382.4 - - - 7,382.4 СПВ алокација ММФ-а 430.1 - - - 430.1 IBRD 1,356.8 - - - 1,356.8 IDA 494.5 - - - 494.5 EC - Европска заједница 273.3 - - - 273.3 EIB 901.2 - - - 901.2 EUROFOND - CEB 28.5 - - - 28.5 EBRD 358.4 - - - 358.4 EUROFIMA 96.4 - - - 96.4 Владе и развојне банке страних влада 2,201.7 - - - 2,201.7 1,549.2 - - - 1,549.2 73.0 - - - 73.0 Владе 562.8 - - - 562.8 Развојне банке страних влада 89.7 - - - 89.7 673.0 - - - 673.0 Остали кредитори 547.3 - - - 547.3 од тога: гаранција IBRD 292.6 - - - 292.6 Клиринг_дуг у неконвертибилној валути 21.4 - - - 21.4 Влада - Фондови и агенције 68.0 - - - 68.0 EUROFOND - CEB 3.0 - - - 3.0 Остали кредитори 65.0 - - - 65.0 Локална самоуправа 150.7 - - - 150.7 EIB 10.2 - - - 10.2 EBRD 139.3 - - - 139.3 Остали кредитори 1.2 - - - 1.2 Краткорочни дуг - - - - - Приватни сектор* 13,458.5 1,391.4 257.1 - 13,715.7 Средњорочни и дугорочни дуг 12,448.2 1,350.3 254.8 - 12,703.0 Банке 3,465.5 2.6 0.7 - 3,466.2 EIB 158.7 0.2 0.0 - 158.7 EBRD 223.7 1.5 0.2 - 223.9 EFSE 142.0 - - - 142.0 IFC 185.2 - 0.0 - 185.3 Развојне банке страних влада 231.7 - 0.2 - 231.8 Остали кредитори 2,524.2 1.0 0.3 - 2,524.5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SEOI_spoljni_dug - 1 31 2011 1 2 22,639.9 3 1,391.4 4 257.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online