{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

04anic - 883 Ivan-Damir Ani UDK 339.37(497.5 Izvorni...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
883 UDK 339.37 (497.5) Izvorni znanstveni rad RAZVITAK HRVATSKE MALOPRODAJE I EKONOMSKO OKRUŽENJE U pozadini su dinamičkih promjena u hrvatskoj maloprodaji brojni čimbenici, a posebno se ističe ekonomsko okruženje. Rastući BDP i dohoci pridonose rastućoj potrošnji i rastućem maloprodajnom prometu. Niska kupovna moć i nedovoljni rast BDP ograničavaju rast malopro- dajnog prometa. Potrošači traže najjeftinije izvore kupnje, što intenzivira cjenovnu konkurenciju, okrupnjivanje i koncentraciju tržišnog udjela u maloprodaji. Pobjednici su sustavi za masovnu distribuciju, a gubitnici su neovisni i nerestrukturirani maloprodavači, koji moraju primijeniti strategije strukturalnog prilagođivanja radi povećanja konkurentnosti cijena i trgovačke ponude. Ivan-Damir Anić* * I.-D. Anić, doktor znanosti, viši asistent u Ekonomskom institutu, Zagreb. Članak primljen u uredništvo: 5. 6. 2002. Uvod U devedesetim godinama razvitak hrvatske maloprodaje obilježava dinamič- nost maloprodajnog prometa i strukturnih promjena. U posljednjim godinama rastu sustavi za masovnu distribuciju i koncentracija u maloprodaji. U pozadini su tih promjena brojni čimbenici u okruženju - konkurencija (posebno međunarodna konkurencija), kupci, ekonomski, političko-pravni i socio-kulturni čimbenici, dobavljači, posrednici, javnost, demografski i tehnološki čimbenici.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I.-D. ANI∆: Razvitak hrvatske maloprodaje i ekonomsko okruæenje EKONOMSKI PREGLED, 53 (9-10) 883-902 (2002) 884 Posebno je značenje ekonomskog okruženja, a to su gospodarski ciklusi 1 predstavljeni gospodarskim pokazateljima. 2 Ekonomsko okruženje određuje sklonost potrošnji, izdatke, strukturu potrošnje, maloprodajni promet i strukturno prilagođivanje maloprodavavača. No pitanje je: kako i koliko varijable ekonomskog okruženja određuju rast i razvitak maloprodaje, i kakve strategije razvitka valja primijeniti u postojećem okruženju. Ovaj će rad dati odgovor na postavljena pitanja. Cilj je kvantificirati utjecaj varijabli ekonomskog okruženja (BDP-a i primanja potrošača) na maloprodajni promet i strukturno prilagođivanje maloprodaje, i dati odrednice za razvitak usitnjene maloprodaje u okruženju velikih sustava za masovnu distribuciju. Sukladno s okvirom određeni su koraci istraživanja. Nakon kretanja u maloprodaji daje se prikaz utjecaja varijabli ekonomskog okruženja na maloprodaju, prijedlog odrednica strukturnog prilagođivanja maloprodavača i zaključak. Pokazatelji rasta i razvitak hrvatske maloprodaje Rast su kvantitativne promjene učinka maloprodaje, a razvitak kvalitativne promjene strukture prema vrstama maloprodavača. 3 U hrvatskoj su maloprodaji u proteklih deset godina zabilježeni dinamičan rast maloprodajnog prometa i promjene u maloprodajnoj strukturi. Maloprodajni promet pada u prvim godinama tranzicije i raste od godine 1994. (tablica 1).
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

04anic - 883 Ivan-Damir Ani UDK 339.37(497.5 Izvorni...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online