04Bozic - LJ BOI Multinacionalni modeli irenja inovacija...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
671 UDK 331.102.312:658.8.012.1 JEL Classi fi cation O33, M31 Pregledni č lanak MULTINACIONALNI MODELI ŠIRENJA INOVACIJA Rad daje pregled literature u podru č ju multinacionalnog širenja inovac- ija. Istraživanje ovoga podru č ja novijeg je datuma i još je uvijek prili č no nei- straženih aspekata pojave širenja inovacija na me đ unarodnoj razini. Potreba za istraživanjima te vrste nametnuta je suvremenim uvjetima poslovanja koji poti č u izlazak na me đ unarodno tržište. Uz pregled studija o multinacionalnom širenju inovacija, dana je usporedba iznesenih modela i dane su smjernice za dalja istraživanja. Klju č ne rije č i : inovacija, multinacionalni modeli širenja inovacija, me đ unarodno tržište. Uvod Klju č je uspjeha inovacije u dinamici njezina prihva ć anja od potroša č a na tržištu. Svakome tko ponudi inovaciju cilj je ubrzati proces njezina prihva ć anja, da bi ve ć im tržišnim udjelom i rastom prodaje ostvarili povrat sredstava uloženih u njezino istraživanje i razvoj. Budu ć i da se radi o procesu koji u potpunosti ovisi o osobinama potroša č a i o osobinama same inovacije, a i o nizu drugih č imbenika, potreban je sustavni pristup problemu. Upravo je zato širenje inovacija č est predmet istraživanja u znanstvenim krugovima u podru č ju marketinga. Istraživanje širenja inovacija u podru č ju marketinga zapo č inje u šezdesetim godinama prošlog stolje ć a. Njegovi su za č etnici E. M. Rogers (1962.) i F. M. Bass (1969.). Pristupi te dvojice znanstvenika širenju inovacija razli č iti su. Rogers razvija Ljiljana Boži ć * * Lj. Boži ć , dipl. oec., asistentica u Ekonomskom institutu, Zagreb. Č lanak primljen u ured- ništvo: 3. 12. 2004.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LJ. BOŽIĆ: Multinacionalni modeli širenja inovacija EKONOMSKI PREGLED, 56 (9) 671-683 (2005) 672 psihosociološki (kvalitativni) pristup, a Bass je za č etnik matemati č kog (kvantita- tivnog) pristupa širenju inovacija. Njihovi su radovi bili osnovica za brojna druga istraživanja širenja inovacija u podru č ju marketinga. Razvitak modela širenja inovacija išao je u č etiri smjera, tako da se može go- voriti o č etiri skupine modela. Prvu skupinu č ine agregatni modeli širenja inovacija koji pojavu prou č avaju na razini cijele populacije, odnosno skupine potencijalnih usvojitelja za koju pretpostavljaju da je homogena. Druga su skupina modeli ponovljene kupnje novoga proizvoda razvijeni da bi se objasnio proces širenja inovacija koje pripadaju skupini potrošnih proizvoda. Za razliku od agregatnih modela, postoje modeli širenja inovacija na mikro razini koji skupinu potencijalnih usvojitelja gledaju kao heterogenu skupinu i proces prou č avaju na razini pojedinog usvojitelja. Budu ć i da je u suvremenome svijetu izražen trend globalizacije, svako se prou č avanje širenja inovacija u okvirima jedne zemlje bez uzimanja u obzir utjecaja iz susjednih zemalja može smatrati nepotpunim. U tom se smislu razvijaju multinacionalni modeli širenja inovacija.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern