04Bozic - LJ. BOI: Multinacionalni modeli irenja inovacija...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LJ. BOŽIĆ: Multinacionalni modeli širenja inovacija EKONOMSKI PREGLED, 56 (9) 671-683 (2005) 671 UDK 331.102.312:658.8.012.1 JEL Classi f cation O33, M31 Pregledni č lanak MULTINACIONALNI MODELI ŠIRENJA INOVACIJA Rad daje pregled literature u podru č ju multinacionalnog širenja inovac- ija. Istraživanje ovoga podru č ja novijeg je datuma i još je uvijek prili č no nei- straženih aspekata pojave širenja inovacija na me đ unarodnoj razini. Potreba za istraživanjima te vrste nametnuta je suvremenim uvjetima poslovanja koji poti č u izlazak na me đ unarodno tržište. Uz pregled studija o multinacionalnom širenju inovacija, dana je usporedba iznesenih modela i dane su smjernice za dalja istraživanja. Klju č ne rije č i : inovacija, multinacionalni modeli širenja inovacija, me đ unarodno tržište. Uvod Klju č je uspjeha inovacije u dinamici njezina prihva ć anja od potroša č a na tržištu. Svakome tko ponudi inovaciju cilj je ubrzati proces njezina prihva ć anja, da bi ve ć im tržišnim udjelom i rastom prodaje ostvarili povrat sredstava uloženih u njezino istraživanje i razvoj. Budu ć i da se radi o procesu koji u potpunosti ovisi o osobinama potroša č a i o osobinama same inovacije, a i o nizu drugih č imbenika, potreban je sustavni pristup problemu. Upravo je zato širenje inovacija č est predmet istraživanja u znanstvenim krugovima u podru č ju marketinga. Istraživanje širenja inovacija u podru č ju marketinga zapo č inje u šezdesetim godinama prošlog stolje ć a. Njegovi su za č etnici E. M. Rogers (1962.) i F. M. Bass (1969.). Pristupi te dvojice znanstvenika širenju inovacija razli č iti su. Rogers razvija Ljiljana Boži ć * * Lj. Boži ć , dipl. oec., asistentica u Ekonomskom institutu, Zagreb. Č lanak primljen u ured- ništvo: 3. 12. 2004.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LJ. BOŽIĆ: Multinacionalni modeli širenja inovacija EKONOMSKI PREGLED, 56 (9) 671-683 (2005) 672 psihosociološki (kvalitativni) pristup, a Bass je za č etnik matemati č kog (kvantita- tivnog) pristupa širenju inovacija. Njihovi su radovi bili osnovica za brojna druga istraživanja širenja inovacija u podru č ju marketinga. Razvitak modela širenja inovacija išao je u č etiri smjera, tako da se može go- voriti o č etiri skupine modela. Prvu skupinu č ine agregatni modeli širenja inovacija koji pojavu prou č avaju na razini cijele populacije, odnosno skupine potencijalnih usvojitelja za koju pretpostavljaju da je homogena. Druga su skupina modeli ponovljene kupnje novoga proizvoda razvijeni da bi se objasnio proces širenja inovacija koje pripadaju skupini potrošnih proizvoda. Za razliku od agregatnih modela, postoje modeli širenja inovacija na mikro razini koji skupinu potencijalnih usvojitelja gledaju kao heterogenu skupinu i proces prou č avaju na razini pojedinog usvojitelja. Budu ć i da je u suvremenome svijetu izražen trend globalizacije, svako se prou č avanje širenja inovacija u okvirima jedne zemlje bez uzimanja u obzir utjecaja iz susjednih zemalja može smatrati nepotpunim. U tom se smislu razvijaju
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course ECOM 101 taught by Professor Ivan during the Spring '11 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 13

04Bozic - LJ. BOI: Multinacionalni modeli irenja inovacija...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online