zaposlenost 2010 za sajt

zaposlenost 2010 za sajt - 4699 5067 5905 5354 5631 7356...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Broj zaposlenih u Crnoj Gori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ukupno 140773 141114 140100 142679 143479 144340 150800 156408 166221 174152 161742 2870 2877 4310 3926 2926 2786 2607 2586 2651 2700 2347 Ribarstvo 62 63 120 90 64 98 115 112 129 119 102 Vadjenje ruda 4492 4503 5349 5451 4578 4079 4159 3753 3721 3178 2332 Preradjivacka industrija 25779 25843 31566 30891 26286 25971 26065 25697 24335 21824 16563 Proizvodnja el.energije 5388 5401 5838 5535 5491 5496 5627 5594 6042 5456 4369 Gradjevinarstvo 6746 6762 6166 6522 6879 7563 6853 6647 8831 9997 7903 23648 23707 16782 20002 24101 23789 29602 30750 31854 36117 36918 Hoteli I restorani 9391 9405 8574 9024 9562 11110 10928 11307 14641 16678 13131 Saobracaj,skladistenje I veze 13878 13912 14856 14502 14145 13745 12133 11358 12798 13858 12541 Finansijsko posredovanje 3264 3272 3311 2793 3316 3014 3114 3143 3476 3748 3959 4608 4620 3904 4238
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4699 5067 5905 5354 5631 7356 9264 9160 9183 9157 9444 9337 9524 10345 17575 18643 18860 18868 Obrazovanje 12850 12882 13437 13016 13098 12974 12846 12687 12892 12992 11854 11385 11414 9885 10021 11605 11200 12012 12004 12356 12238 11238 7252 7270 6845 7224 7392 7924 8489 7481 8221 9031 10353 Izvor: MONSTAT, Odsjek statistike tržišta rada, uslova života, socijalne usluge i potrošnje domaćinstava Poljoprivreda,sumarstvo I vodoprivreda Trgovina na veliko I malo,opravka Aktivnosti u vezi sa nekretninama Drzavna uprava I obav.socijalno osiguranje Zdravstveno I socijalno osiguranje Ostale komunalne,drust I licne usluge...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online