{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ROBNA RAZMENA SRBIJE SA INOSTRANSTVOM U 2010

ROBNA RAZMENA SRBIJE SA INOSTRANSTVOM U 2010 - .g...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ROBNA RAZMENA SRBIJE SA INOSTRANSTVOM U 2010.g. Osnovne karakteristike robne razmene Srbije sa inostranstvom u 2010. godini su: (a)   Ukupna vrednost robne razmene  u iznosu od 20 155,9 mil. EUR  š to je za 17,6% vi š e u odnosu  na 2009. godinu, ali za 12,7% manje nego 2008.g. (odnosno 26 668,7 mil. USD, ,  š to je za 11,2% vi š u pore đ enju sa 2009. godinom, odnosno za 21,7% manje u pore đ enju sa 2008.g.) (b)  Rast vrednosti izvoza robe za 25,1% (izvoz robe je iznosio 7446,9 mln. EUR), a  uvoza za 13,6% (uvoz registrovan u vrednosti od 12 709,0 mil. EUR) (c)  Izvoz je ve ć i zbog rasta izvoza proizvoda crne i obojene metalurgije, kao i izvoza poljoprivrednih   proizvoda.   (d)  U razmeni robe sa inostranstvom u 2010. godini  je ostvaren  deficit u iznosu od 5  262,1  mil. EUR  i on je neznatno ve ć i u odnosu na vrednost iz 2009.g. (5 229 mil. EUR) .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}