eksterni - 6 EKSTERNI SEKTOR 129 Eksterni sektor U 2010...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6 EKSTERNI SEKTOR 129 Eksterni sektor U 2010. godini je, prema platnobilansanim podacima, zabilježeno poboljšanje deficita tekućeg računa. Na takvo kretanje deficita tekućeg računa najveći uticaj je imalo kretanje na računu roba, to jest smanjenje spolj- notrgovinskog deficita, kao i pozitivni rezultati zabilježeni na računu usluga, ostvareni prije svega u oblasti turizma, i tekućih transfera ublažili deficit na računu roba. Međutim, rano je govoriti o nekom značajnijem oporavku i porastu konkurentnosti, jer je poboljšanje deficita u velikoj mjeri rezultat kriznog prilagođavanja. Deficit tekućeg računa platnog bilansa u 2010. godini 38 iznosio je 778,3 miliona eura, što je za 13,2% manje nego u 2009. godini. Učešće deficita u BDP-u i dalje je visoko i iznosi 25,7%. Deficit tekućeg računa je u većoj mjeri bio finansiran neto prilivom SDI koje su iznosile 18,3% BDP-a, kao i neto prilivom portfolio investicija (6,2% BDP-a). Iako je visok deficit tekućeg računa bio posljedica visokih stopa rasta u pretkriznom periodu, neophodno je u narednom periodu sprovesti strukturne reforme i preusmjeriti pažnju stranih investitora prema sektorima koji učestvuju u međunarodnoj razmjeni, što će dugoročno doprinijeti smanjenju spoljne neravnoteže. Spoljnotrgovinski deficit Crne Gore odražava trend ekonomskog razvoja i zavisnost ekonomije od uvoza kapi- talnih i intermedijarnih proizvoda, koje su ujedno i glavni pokretači ekonomskog rasta. Usljed blagog oporav- ka ekonomske aktivnosti, smanjenja domaće tražnje i pozitivnih eksternih faktora (povećanje cijena metala) u posmatranom periodu izvoz roba bilježi brži rast od uvoza. Ukupan obim robne razmjene iznosio je 2.030,6 miliona eura, što je za 3,4 procenta više nego u 2009. godini, dok je istovremeno spoljnotrgovinski deficit iznosio 1.317,4 miliona eura i za 4% je manji nego u prethodnoj godini. Na računu usluga ostvaren je suficit u iznosu od 446,4 miliona eura, što je za 16,1% više nego u 2009. godini. Na povećanje suficita uticalo je povećanje suficita na podračunima turizma i transporta, dok je istovremeno zabilježeno smanjenje deficita na podračunu ostalih poslovnih usluga. Pogoršanje je zabilježeno na računu dohotka, gdje je u 2010. godini deficit iznosio 21,7 miliona eura, dok je u 2009. godini zabilježen suficit u izno- su od 5,4 miliona eura. Povećani odliv po osnovu otplate kamata i plaćenih dividendi doprinio je ostvarenju deficita na ovom računu. Trend rasta priliva transfera u Crnu Goru nastavlja se i u ovoj godini. Kao rezultat povećanja priliva, na računu tekućih transfera ostvaren je suficit u iznosu od 114,4 miliona eura, što je za 34% više nego u prethodnoj godini....
View Full Document

Page1 / 21

eksterni - 6 EKSTERNI SEKTOR 129 Eksterni sektor U 2010...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online