Austrijanci najveći strani investitori u BiH

Austrijanci najveći strani investitori u BiH -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Austrijanci najveći strani investitori u BiH Autor/izvor : SEEbiz / Mina SARAJEVO - Stranci su u prvom polugođu u Bosnu i Hercegovinu (BiH) uložili 300 miliona EUR, podaci su Agencije za promociju stranih investicija BIH. Najveći dio novca uložen je u Federaciju BiH. Najviše novca je do jula uloženo iz Austrije, 98 miliona EUR, a zatim slijede Slovenija sa 69 miliona i Hrvatska sa 40 miliona EUR. Kako prenose bosanski poslovni portali, gotovo 90 odsto stranih investicija u posmatranih šest mjeseci plasirano je u Federaciji BIH i to u tri regije - sarajevsku, tuzlansku i zeničku.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Mikson during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Ask a homework question - tutors are online