{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fdi_delatnosti_07 - NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za ekonomske analize i istraživanja Odeljenje statistike platnog bilansa Preliminarni podaci u hiljadama evra/SAD dolara GRANA DELATNOSTI 2007 2007 1. Poljoprivreda 15,086 20,970 2. Ribarstvo 40 53 3. Vađenje ruda i kamena 24,228 33,080 4. Prerađivačka industrija 366,341 503,198 4.1 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića 96,800 133,688 4.2 Proizvodnja duvanskih proizvoda 6,891 9,568 4.3 Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina 48,998 67,474 4.4 Proizvodnja odevnih predmeta i krzna 4,786 6,473 4.5 Proizvodnja kože i predmeta od kože, obuće 652 886 4.6 Prerada i proizvodi od drveta i plute 8,984 12,212 4.7 Proizvodnja celuloze, papira i prerada papira 6,938 9,347 4.8 Izdavanje, štampanje i reprodukcija 5,879 8,110 4.9 Proizvodnja koksa i derivata nafte 18,380 21,984 4.10 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 15,929 24,348 4.11 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 28,967 39,352 4.12 Proizvodnja proizvoda od ostalih minerala 18,215 25,293 4.13 Proizvodnja osnovnih metala 10,066 13,712 4.14 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 12,218 16,686 4.15 Proizvodnja ostalih mašina i uređaja 24,360 33,661 4.16 Proizvodnja kancelarijskih i računskih mašina
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online