{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fdi_delatnosti_08 - NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za ekonomske analize i istraživanja Odeljenje statistike platnog bilansa Preliminarni podaci u hiljadama evra/SAD dolara GRANA DELATNOSTI 2008 2008 1. Poljoprivreda 38,227 57,908 2. Ribarstvo 77 116 3. Vađenje ruda i kamena 19,564 26,801 4. Prerađivačka industrija 388,478 579,871 4.1 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića 100,362 147,944 4.2 Proizvodnja duvanskih proizvoda 1,259 1,748 4.3 Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina 37,627 55,495 4.4 Proizvodnja odevnih predmeta i krzna 741 1,126 4.5 Proizvodnja kože i predmeta od kože, obuće 228 358 4.6 Prerada i proizvodi od drveta i plute 17,844 24,594 4.7 Proizvodnja celuloze, papira i prerada papira 4,895 7,558 4.8 Izdavanje, štampanje i reprodukcija 6,090 8,495 4.9 Proizvodnja koksa i derivata nafte 11,685 16,815 4.10 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 11,255 17,106 4.11 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 19,653 29,561 4.12 Proizvodnja proizvoda od ostalih minerala 8,955 13,259 4.13 Proizvodnja osnovnih metala 114,996 178,344 4.14 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 17,288 25,489 4.15 Proizvodnja ostalih mašina i uređaja 6,330 9,372 4.16 Proizvodnja kancelarijskih i računskih mašina
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}