{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fdi_delatnosti_09

fdi_delatnosti_09 - NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za ekonomske analize i istraživanja Odeljenje statistike platnog bilansa Preliminarni podaci u hiljadama evra/SAD dolara GRANA DELATNOSTI 2009 2009 1. Poljoprivreda 21,025 29,288 2. Vađenje ruda i kamena 404,926 515,896 3. Prerađivačka industrija 532,890 768,748 3.1 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića 228,790 335,974 3.2 Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina 28,131 39,432 3.3 Proizvodnja odevnih predmeta i krzna 89 114 3.4 Proizvodnja kože i predmeta od kože, obuće 200 288 3.5 Prerada i proizvodi od drveta i plute 28,161 40,195 3.6 Proizvodnja celuloze, papira i prerada papira 304 433 3.7 Izdavanje, štampanje i reprodukcija 3,336 4,698 3.8 Proizvodnja koksa i derivata nafte 6,778 9,366 3.9 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 4,667 6,489 3.10 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 36,830 49,863 3.11 Proizvodnja proizvoda od ostalih minerala 5,567 7,578 3.12 Proizvodnja osnovnih metala 59,027 86,283 3.13 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online