Ukupne bruto strane direktne investicije u Republiku Srpsku u prvih Å¡est mjeseci ove go

Ukupne bruto strane direktne investicije u Republiku Srpsku u prvih Å¡est mjeseci ove go

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ukupne bruto strane direktne investicije u Republiku Srpsku u prvih šest mjeseci ove godine upola su manje u odnosu na isti period prošle godine i iznose 43,3 miliona maraka, piše u ekonomskom monitoru koji je izradila Investiciono-razvojna banka RS.U prvih . .. ... šest mjeseci prošle godine RS je privukla 99,7 miliona maraka bruto vrijednosti stranih investicija. - Smanjenje investicija velikim dijelom je posljedica negativnog uticaja svjetske ekonomske krize na globalne tokove kapitala, pa se pad investicija podjednako osjetio i u ostalim zemljama regiona - ističe se u analizi IRB-a. Vrijednost stranih investicija ove godine u Srbiji bilježi pad od 48 odsto, u Bugarskoj od 52 odsto, a Rumuniji 43 odsto. U Hrvatskoj je priliv investicija u prvom kvartalu ove godine bio manji za čak 63 odsto u odnosu na prošlu godinu, piše Glas Srpske. Kada su u pitanju investicije u iznosu većem od 100.000 maraka, u prvih šest mjeseci ove
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Mikson during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 2

Ukupne bruto strane direktne investicije u Republiku Srpsku u prvih Å¡est mjeseci ove go

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online