{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

jenis latihan- 1 - LATIHANFIZIKAL LATIHANAEROBIK...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    LATIHAN FIZIKAL LATIHAN FIZIKAL LATIHAN AEROBIK  LATIHAN AEROBIK  LATIHAN ANAEROBIK LATIHAN ANAEROBIK
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRINSIP-PRINSIP LATIHAN  FIZIKAL ASAS Prinsip lebihan beban  Prinsip kekhususan Prinsip keindividualan Prinsip kebolehbalikan Prinsip kepelbagaian
Background image of page 2
Prestasi fizikal meningkat bila berlaku penambahan  beban kerja Penambahan dilakukan secara progresif Penambahan dilakukan dengan memanipulasi  pembolehubah-pembolehubah berikut – INTENSITI,  FREKUENSI, JANGKAMASA & MOD LATIHAN PRINSIP LEBIHAN BEBAN
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRINSIP KEKHUSUSAN Komponen fizikal dan sistem tenaga adalah berbeza  antara satu sukan dengan yang lain Latihan perlu khusus kepada kehendak individu dan  kehendak sesuatu sukan Latihan aerobik memberi kesan kepada adaptasi sistem  kardiovaskular Latihan kekuatan memberi kesan kepada adaptasi otot- otot rangka
Background image of page 4
PRINSIP  KEINDIVIDUALAN Kadar peningkatan prestasi adalah berbeza  antara individu Program latihan perlu dirancang mengikut   kehendak atau keperluan individu
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRINSIP  KEBOLEHBALIKAN Merujuk kepada kembali ke tahap asal Kesan latihan tidak kekal Penurunan prestasi berlaku jika latihan tidak  dilakukan berterusan Prestasi fizikal menurun dengan ketara jika  latihan dihentikan melebihi 72 jam
Background image of page 6
PRINSIP KEPELBAGAIAN Latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan  minat dan mengelakkan kebosanan Kepelbagaian latihan boleh dilakukan dengan  memberikan latihan berbeza, mengubah tempat  latihan dan mengadakan latihan komplementari
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LATIHAN AEROBIK Kaedah latihan yang diaplikasikan bagi meningkatkan  prestasi aerobik – keupayaan untuk mengambil,  mengangkut dan menggunakan oksigen dengan cekap  (effective) dan berkesan (efficient)
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}