{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BÀI TẬP CHƯÃ

BÀI TẬP CHƯÃ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P CH NG 4 ƯƠ Bài 1 M t d án mua thi t b c a công ty Mekong có s li u d t ế oán nh sau: ư Chi phí mua thi t b là 12000 USD, Chi phí v n chuy n và l p đ t 1000 USD. Tài ế s n đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng trong 6 năm. D tính năm đ u tiên, ượ ươ ườ Công ty bán đ c 7500 sp v i giá 2 USD/sp. Chi phí d tính năm đ u tiên là 10.000 USD ượ (ch a tính kh u hao). Doanh thu và chi phí d ki n hàng năm tăng 5%. Thu nh p thanh lý ư ế tài s n d ki n là 3.000 USD (ch a thu ). Đ i s ng c a d án là 5 năm. Chi phí s d ng ế ư ế v n c a d án là 12%/năm. Thu su t TNDN là 28%. Nhu c u VLĐR c a d án nh ế ư sau: Năm 0 1 2 3 4 5 VLĐR 1500 4000 4200 4400 3700 0 Yêu c u: Th m đ nh d án theo các tiêu chí NPV, PI, PP Bài 2: Năm 2006, Công ty ABT xem xét kh năng đ u t m t nhà máy s n xu t máy tính ư xách tay v i 100% v n ch s h u. Công ty đã thuê m t nhà t v n d án đ nghiên c u ư ti n kh thi d án này v i chi phí là 50.000 USD. Hi n công ty đang có m t nhà x ng đã xây d ng hoàn ch nh t i Khu công nghi p ưở ph n m m Quang Trung. Nhà x ng này hi n đang đ c cho thuê v i giá 115.500 USD. ưở ượ N u th c hi n d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}