NH001 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh M c l c ụ ụ L i nói ờ đ u .................................................... ầ ........................................................ ...... 3 Ch ng 1 ươ : T ng quan chung v th m đ nh tài chính d án đ u t ổ ề ẩ ị ự ầ ư c a NHTM ủ ........................................................ ........................................................ ........... 5 1.1 NHTM - T ng quan ổ ..............................5 1.1.1 Các quan ni m v NHTM ệ ề .......................5 1.1.2 Các ch c năng c a NHTM ứ ủ ......................6 1.2 D án đ u t ự ầ ư ................................10 1.2.1 Đ nh nghĩa ị ................................ 10 1.2.2 Phân lo i d án đ u t ạ ự ầ ư .................... 10 1.2.3 Chu trình d án đ u t ự ầ ư .................... 14 1.2.4 Vai trò c a d án đ u t ủ ự ầ ư ...................15 1.3 Th m đ nh d án đ u t ẩ ị ự ầ ư ......................16 1.3.1 Đ nh nghĩa ị ............................... 16 1.3.2 M c tiêu th m đ nh d án đ u t ụ ẩ ị ự ầ ư ............ 16 1.3.3 Quan đi m th m đ nh d án đ u t ể ẩ ị ự ầ ư ...........17 1.3.4 N i dung th m đ nh d án đ u t ộ ẩ ị ự ầ ư ............17 1.4 Th m đ nh tài chính d án đ u t ẩ ị ự ầ ư .............20 1.4.1 S c n thi t ph i th m đ nh tài chính d án đ u ự ầ ế ả ẩ ị ự ầ t ư ................................................ 20 1.4.2 N i dung th m đ nh tài chính d án đ u t ộ ẩ ị ự ầ ư . . 21 1.5 Ch t l ng th m đ nh tài chính d án đ u t c a ấ ượ ẩ ị ự ầ ư ủ NHTM ................................................40 NguyÔn ChÝ TiÕn Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh 1.5.1 Khái ni m ch t l ng th m đ nh tài chính d án ệ ấ ượ ẩ ị ự đ u t ầ ư ........................................... 40 1.5.2 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng th m đ nh ố ả ưở ế ấ ượ ẩ ị tài chính d án đ u t . ự ầ ư ............................ 40 Ch ng 2: Th c tr ng th m đ nh tài chính d án đ u t t i Chi ươ ự ạ ẩ ị ự ầ ư ạ nhánh NHNo&PTNT Nam Hà N i ộ .................................. 47 2.1 Khái quát chung v Chi nhánh NHNo Nam Hà N i ề ộ 47 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Chi nhánh ể ủ NHNo Nam Hà N i ộ .....................................47 2.1.2 H th ng b máy t ch c và qu n lý c a Chi nhánh ệ ố ộ ổ ứ ả ủ NHNo Nam Hà N i ộ .....................................48 2.1.3 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Chi nhánh ạ ộ ủ trong 2 năm 2002 và 2004..............................48 2.2 Th c tr ng th m đ nh tài chính d án đ u t t i ự ạ ẩ ị ự ầ ư ạ Chi nhánh NHNo Nam Hà N i ộ .......................... 60 2.2.1 Quy trình th m đ nh tài chính d án đ u t t i2....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 158

NH001 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online