NH006 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph n m đ u ầ ở ầ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph n m đ u ầ ở ầ 1. Tính c p thi t c a đ tài ấ ế ủ ề V n đ v v n đang là m t đòi h i r t l n, ch tr ng c a Đ ng và Nhà n c ấ ề ề ố ộ ỏ ấ ớ ủ ươ ủ ả ướ ta hi n nay v v n Ngân sách ch chi cho vi c đ u t các c s h t ng không ệ ề ố ỉ ệ ầ ư ơ ở ạ ầ có kh năng thu h i v n, còn toàn b nhu c u v n đ s n xu t kinh doanh k c ả ồ ố ộ ầ ố ể ả ấ ể ả đ u t xây d ng, v n c đ nh và v n l u đ ng đ u ph i đi vay. Nh v y đòi ầ ư ự ố ố ị ố ư ộ ề ả ư ậ h i v v n không ch ng n h n mà còn c v n trung, dài h n. N u không có ỏ ề ố ỉ ắ ạ ả ố ạ ế v n thì không th thay đ i đ c c c u kinh t , không th xây d ng đ c các ố ể ổ ượ ơ ấ ế ể ự ượ c s công nghi p, các trung tâm d ch v l n. Tuy đã có nh ng thay đ i v ơ ở ệ ị ụ ớ ữ ổ ề nhi u ph ng di n, h th ng Ngân hàng đã có nh ng b c ti n dài nh ng h ề ươ ệ ệ ố ữ ướ ế ư ệ th ng Ngân hàng v n ch a đáp ng đ c nhu c u v v n c a n n kinh t . ố ẫ ư ứ ượ ầ ề ố ủ ề ế T năm 1994 tr đi b c vào th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ i hoá v n ừ ở ướ ờ ệ ệ ạ ấ đ v v n n i lên là m t yêu c u h t s c c p bách trong đi u ki n ch a có th ề ề ố ổ ộ ầ ế ứ ấ ề ệ ư ị tr ng v n. Gi i quy t nhu c u v n là đòi h i l n đ i v i h th ng ngân hàng. ườ ố ả ế ầ ố ỏ ớ ố ớ ệ ố Các ngân hàng kinh t đang đòi h i ngân hàng là ph i huy đ ng đ v n t o ế ỏ ở ả ộ ủ ố ạ đi u ki n cho n n kinh t phát tri n không b t t h u, đó chính là v n đ v ề ệ ề ế ể ị ụ ậ ấ ề ề v n. ố Trong th c ti n ho t đ ng c a NHNo&PTNT huy n V B n ho t đ ng ự ễ ạ ộ ủ ệ ụ ả ạ ộ huy đ ng v n đã đ c coi tr ng đúng m c và đã đ t đ c m t s k t qu nh t ộ ố ượ ọ ứ ạ ượ ộ ố ế ả ấ đ nh nh ng bên c nh đó v n còn b c l m t s t n t i do đó c n ph i nghiên ị ư ạ ẫ ộ ộ ộ ố ồ ạ ầ ả c u c v lý lu n và th c ti n đ nâng cao hi u qu kinh doanh nh m ph c v ứ ả ề ậ ự ễ ể ệ ả ằ ụ ụ công tác công nghi p hoá- hi n đ i hoá đ t n c. ệ ệ ạ ấ ướ TriÖu Ngäc Nguyªn Líp : 3012 - HVNH 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Đ i t ng nghiên c u ố ượ ứ- D a vào c s phân tích th c tr ng công tác huy đ ng v n t i chi nhánh ự ơ ở ự ạ ộ ố ạ NHNo&PTNT huy n V B n đ tìm ra nguyên nhân c a nh ng t n t i t đó ệ ụ ả ể ủ ữ ồ ạ ừ đ a ra các gi i pháp và ki n ngh đ nâng cao hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n ư ả ế ị ể ệ ả ạ ộ ộ ố c a chi nhánh NHNo&PTNT huy V B n. ủ ệ ụ ả 3. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ố ượ ạ ứ- Đ i t ng nghiên c u: Th c tr ng công tác huy đ ng v n t i chi nhánh...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Tom during the Spring '11 term at FH Joanneum.

Page1 / 76

NH006 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph n m đ u ầ ở ầ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online