{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NH045 - ti Gii php nhm nng cao kh nng huy ng vn ca chi nhnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n”. Ch ng 1 ươ nh ng v n đ c b n v v n c a ngân hàng ơ th ng m i ươ 1.1.Khái ni m và vai trò c a v n trong ho t đ ng kinh doanh c a NHTM 1.1.1. Khái ni m v n c a NHTM. V n c a NHTM là nh ng giá tr ti n t do Ngân hàng t o l p ho c huy đ ng đ c, dùng đ cho vay, đ u t ho c th c hi n các d ch v kinh ượ ư doanh khác. Th c ch t, v n c a Ngân hàng là m t b ph n c a thu nh p qu c dân t m th i nhàn r i trong quá trình s n xu t, phân ph i và tiêu dùng, ng i ch s h u c a chúng g i vào Ngân hàng v i m c đích thanh toán, ườ ti t ki m hay đ u t . Nói cách khác, h chuy n nh ng quy n d d ng ế ư ượ v n cho Ngân hàng, đ Ngân hàng tr l i cho h m t kho n thu nh p. ả ạ Nh v y, Ngân hàng đã th c hi n vai trò t p trung v n và phân ph i ư l i v n d i hình th c ti n t , làm tăng nhanh quá trình luân chuy n v n, ướ kích thích m i ho t đ ng kinh t phát tri n. Đ ng th i, chính các ho t đ ng ế đó l i quy t đ nh s t n t i và phát tri n ho t đ ng kinh doanh c a Ngân ế ự ồ hàng. 1.1.2. Vai trò c a v n đ i v i ho t đ ng kinh doanh Ngân hàng. 1.1.2.1. V n gi vai trò quan tr ng trong vi c hình thành NHTM Đ i v i b t kỳ doanh nghi p nào, mu n ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c thì ph i có :Công ngh - ượ Lao đ ng – Ti n v n trong đó v n là nhân t quan tr ng, nó ph n ánh năng l c ch y u đ quy t đ nh ế ế kh năng kinh doanh. Riêng đ i v i NHTM, v n l i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n”. càng là nhân t không th thi u trong ho t đ ng kinh ế doanh c a ngân hàng. V n là c s đ NHTM t ch c ơ ho t đ nh kinh doanh, ngân hàng không th th c hi n các nghi p v kinh doanh n u không có v n. Nh đã ế ư bi t, đ c tr ng c a ho t đ ng ngân hàng:V n không ế ư ch là ph ng ti n kinh doanh chính mà còn là đ i ươ t ng kinh doanh ch y u c a NHTM. Ngân hàng là t ượ ế ch c kinh doanh lo i hàng hóa đ c bi t trên th tr ng ti n t (th tr ng v n ng n h n) và th tr ng ườ ườ ườ ch ng khoán(th tr ng v n dài h n). Nh ng ngân hàng ườ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 72

NH045 - ti Gii php nhm nng cao kh nng huy ng vn ca chi nhnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online