{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NH135 - ti Gii php nhm nng cao kh nng huy ng vn ca chi nhnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n”. Ch ¬ng 1 nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM 1.1.1. Kh¸i niÖm vèn cña NHTM. Vèn cña NHTM lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do Ng©n hµng t¹o lËp hoÆc huy ®éng ®îc, dïng ®Ó cho vay, ®Çu t hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c. Thùc chÊt, vèn cña Ng©n hµng lµ mét bé phËn cña thu nhËp quèc d©n t¹m thêi nhµn rçi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu dïng, ngêi chñ së h÷u cña chóng göi vµo Ng©n hµng víi môc ®Ých thanh to¸n, tiÕt kiÖm hay ®Çu t. Nãi c¸ch kh¸c, hä chuyÓn nhîng quyÒn dö dông vèn cho Ng©n hµng, ®Ó Ng©n hµng tr¶ l¹i cho hä mét kho¶n thu nhËp. Nh vËy, Ng©n hµng ®· thùc hiÖn vai trß tËp trung vèn vµ ph©n phèi l¹i vèn díi h×nh thøc tiÒn tÖ, lµm t¨ng nhanh qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn, kÝch thÝch mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn. §ång thêi, chÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã l¹i quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 1.1.2. Vai trß cña vèn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng. 1.1.2.1. Vèn gi÷ vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh NHTM §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo, muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc th× ph¶i cã :C«ng nghÖ - Lao ®éng – TiÒn vèn trong ®ã vèn lµ nh©n tè quan träng, nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc chñ yÕu ®Ó quyÕt 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n”. ®Þnh kh¶ n¨ng kinh doanh. Riªng ®èi víi NHTM, vèn l¹i cµng lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Vèn lµ c¬ së ®Ó NHTM tæ chøc ho¹t ®énh kinh doanh, ng©n hµng kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh nÕu kh«ng cã vèn. Nh ®· biÕt, ®Æc trng cña ho¹t ®éng ng©n hµng:Vèn kh«ng chØ lµ ph¬ng tiÖn kinh doanh chÝnh mµ cßn lµ ®èi tîng kinh doanh chñ yÕu cña NHTM. Ng©n hµng lµ tæ chøc kinh doanh lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt trªn thÞ trêng tiÒn tÖ(thÞ trêng vèn ng¾n h¹n) vµ thÞ trêng chøng kho¸n(thÞ trêng vèn dµi h¹n). Nh÷ng ng©n hµng trêng vèn lµ ng©n hµng cã nhiÒu thÕ m¹nh trong kinh doanh. H¬n n÷a, vèn lín lµ lîi thÕ ®Çu tiªn trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt tríc hÕt lµ luËt NHTW, luËt c¸c TCTD, t¹o thÕ m¹nh vµ thuËn lîi trong kinh doanh tiÒn tÖ. ChÝnh v× thÕ, cã thÓ nãi vèn lµ ®iÓm ®Çu tiªn trong chu kú kinh doanh cña ng©n hµng, lµ kh©u cèt tö cña ng©n hµng. Do ®ã, ngoµi vèn ban ®Çu cÇn thiÕt, tøc lµ ®ñ vèn ®iÒu lÖ theo luËt ®Þnh th× ng©n hµng ph¶i thêng xuyªn ch¨m lo tíi viÖc t¨ng trëng vèn trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 74

NH135 - ti Gii php nhm nng cao kh nng huy ng vn ca chi nhnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online