{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong 1 part 2 - Thanh ton quc t Th trng ngoi hi Ch th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Thanh toán qu c t ế Th tr ườ ng ngo i h i 1 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i 1 Th tr ườ ng ngo i h i Th tr ư ng ngo i h i là n ơ i di n ra ho t đ ng mua bán các lo i ngo i t . Th tr ư ng ngo i h i c a Vi t Nam bao g m th tr ư ng ngo i h i liên ngân hàng và th tr ư ng ngo i h i gi a ngân hàng v i khách hàng. Ch c n ă ng c a TT Ngo i h i Cung c p c ơ ch ế chuy n đổ i t ừ đồ ng ti n đ ang có sang đồ ng ti n đ ang c n ph c v nhu c u ngo i t cho các ch th tham gia th tr ườ ng Cung c p công c phòng tránh r i ro t giá 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i 2 Ch th tham gia giao d ch Th ươ ng nhân (traders) Nhà đầ u t ư (investors) Ngân hàng th ươ ng m i Cá nhân và h gia đ ình Ngân hàng trung ươ ng Nhà kinh doanh (Dealers) Nhà môi gi i (Brokers) Nhà đầ u c ơ (Speculators) Nhà kinh doanh chênh l ch giá (Arbitrageures) Phân bi t m c tiêu ho t độ ng c a t ng thành ph n tham gia giao d ch 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i 3 CH C N Ă NG C A FOREX 1. Ph c v TMQT 2. Ph c v luân chuy n v n qu c t ế 3. N ơ i hình thành t giá 4. N ơ i kinh doanh và phòng ng a r i ro t giá (forward, swap, future, option) 5. N ơ i NHTW can thi p vào t giá 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i 4 ĐẶ C Đ I M C A FOREX - Là th tr ườ ng toàn c u, di n ra 24/24h - Trung tâm c a Forex là Interbank v i các thành viên ch y ế u là các NHTM, các dealer và các NHTW - Đồ ng ti n đượ c s d ng nhi u trong giao d ch là các đồ ng ti n m nh: USD (41.5%), GBP, EUR, JPY… - Là th tr ườ ng nh y c m v i các s ki n kinh t ế , chính tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thanh toán qu c t ế Th tr ườ ng ngo i h i 2 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i 5 Phân lo i th tr ườ ng Phân lo i theo hình th c t ch c Th tr ườ ng có t ch c Th tr ườ ng không có t ch c Phân theo lo i nghi p v giao d ch Th tr ườ ng giao ngay Th tr ườ ng k h n Th tr ườ ng t ươ ng lai Th tr ườ ng quy n ch n Th tr ườ ng hoán đổ i ngo i t 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i 6 Theo ph ươ ng th c giao d ch Giao d ch giao ngay (spot transactions) Giao d ch có k h n (forward transactions) Giao d ch t ươ ng lai (future transactions) Giao d ch quy n ch n (options transactions) Giao d ch hoán đổ i (swap transactions) Theo m c tiêu giao d ch Giao d ch buôn bán ngo i h i (arbitrage) Giao d ch đầ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

chuong 1 part 2 - Thanh ton quc t Th trng ngoi hi Ch th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark