chuong 1 part 2

chuong 1 part 2 - Thanh ton quc t Th trng ngoi hi Ch th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Thanh toán qu c t ế Th tr ườ ng ngo i h i 1 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i1 Th tr ườ ng ngo ih i ± Th tr ư ng ngo i là n ơ id i nraho t đ ng mua bán các lo ingo it . Th tr ư ng ngo ic aV i tNam bao g mth tr ư ng ngo i liên ngân hàng và th tr ư ng ngo ig i a ngân hàng v i khách hàng. ± Ch cn ă ng c a TT Ngo i ² Cung c pc ơ ch ế chuy n đổ ừđồ ng ti n đ angcósang đồ ng ti n đ ang c nph cv nhu c u ngo cho các ch th tham gia th tr ườ ng ² Cung c pcôngc phòng tránh r irot giá 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i2 Ch th tham gia giao d ch ± Th ươ ng nhân (traders) ± Nhà đầ ut ư (investors) ± Ngân hàng th ươ ng m i ± Cá nhân và h gia đ ình ± Ngân hàng trung ươ ng ± Nhà kinh doanh (Dealers) ± Nhà môi gi i (Brokers) ± Nhà đầ uc ơ (Speculators) ± Nhà kinh doanh chênh l ch giá (Arbitrageures) Phân bi tm c tiêu ho t độ ng c at ng thành ph n tham gia giao d ch 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i3 CH C N Ă NG C A FOREX 1. Ph TMQT 2. Ph luân chuy nv nqu ct ế 3. N ơ i hình thành t giá 4. N ơ i kinh doanh và phòng ng ar giá (forward, swap, future, option) 5. N ơ i NHTW can thi pvàot giá 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i4 ĐẶ C Đ I M C A FOREX - Là th tr ườ ng toàn c u, di nra24 /24h - Trung tâm c a Forex là Interbank v icác thành viên ch y ế ulàcácNHTM , ±cácdea ler ± và các NHTW - Đồ ng ti n đượ cs d ng nhi u trong giao d ch là các đồ ng ti nm nh: USD (41.5%), GBP, EUR, JPY… - Là th tr ườ ng nh yc mv icács ki nk inh t ế , chính tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Thanh toán qu c t ế Th tr ườ ng ngo i h i 2 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i5 Phân lo ith tr ườ ng ± Phân lo itheoh ìnhth ct ch c ² Th tr ườ ng có t ch c ² Th tr ườ ng không có t ch c ± Phân theo lo i nghi pv giao d ch ² Th tr ườ ng giao ngay ² Th tr ườ ng k h n ² Th tr ườ ng t ươ ng lai ² Th tr ườ ng quy nch n ² Th tr ườ ng hoán đổ ingo it 8/27/2008 Th tr ườ ng ngo i h i6 ± Theo ph ươ ng th cg iaod ch ² Giao d ch giao ngay (spot transactions) ² Giao d ch có k h n (forward transactions) ² Giao d ch t ươ ng lai (future transactions) ² Giao d ch quy n (options transactions) ² Giao d ch hoán đổ i (swap transactions) ± Theo m c tiêu giao d ch ² Giao d ch buôn bán ngo ih i (arbitrage) ² Giao d ch đầ uc ơ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/16/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Tom during the Spring '11 term at FH Joanneum.

Page1 / 10

chuong 1 part 2 - Thanh ton quc t Th trng ngoi hi Ch th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online