Lich hoc mon IS301 - K50

Lich hoc mon IS301 - K50 - TRNG I HC KINH T QUC DN CHNG...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂN ƯỜ Ạ Ọ CH NG TRÌNH ĐÀO T O TIÊN TI N VÀ CH T L NG CAO ƯƠ ƯỢ L CH H C MÔN GIAO Ti P KINH DOANH (IS 301) L p : Tài chính Tiên ti n 50 ế Gi ng viên: Th.S Tr n Th Thu Giang STT Ngày h c Th Gi ng đ ng ườ Ghi chú 1 10/11/2011 Chi u th Năm 101 Sinh viên có m t t 13h30 ặ ừ 2 17/11/2011 Chi u th Năm 101 3 24/11/2011 Chi u th Năm 101 4 1/12/2011 Chi u th Năm 101 5 8/12/2011 Chi u th Năm
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online