korelasyon - ki ya da daha ok deiken arasnda iliki olup...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ki ya da daha ok deiken arasnda iliki olup olmad, iliki varsa yn ve gc korelasyon analizi ile incelenir. ki deiken arasndaki ilikinin yn ekilde ortaya kabilir. ki deiken arasnda pozitif bir iliki vardr: Bir deiken artarken dieri de artyorsa ya da biri azalrken dieri de azalyorsa iki deiken arasnda pozitif bir iliki vardr. ki deiken arasnda negatif bir iliki vardr: Bir deiken artarken dieri azalyorsa ya da biri azalrken dieri artyorsa bu iki deiken arasnda negatif bir iliki vardr. ki deiken arasnda bir iliki yoktur: ki deiken birbirinden tamamen bamszdr ve birbirini etkilememektedir. Korelasyon Katsays ki deiken arasndaki ilikinin gcn gsteren l korelasyon katsaysdr. r sembol ile gsterilir. Deikenler arasndaki iliki pozitif ise +, negatif ise - olur. sembol ile gsterilir....
View Full Document

Page1 / 6

korelasyon - ki ya da daha ok deiken arasnda iliki olup...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online