varyansanalizi - VARYANS ANALİZİ Parametrik test...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VARYANS ANALİZİ Parametrik test varsayımları yerine getirildiğinde ölçümle belirtilen bir değişken yönünden ikiden çok bağımsız grup fark olup olmadığını test etmek için kullanılan bir yöntemdir. Varyans analizi tek yönlü, iki yönlü ya da çok yönlü olarak uygulanabilir. Bebeğin doğum ağırlığını etkileyecek bazı değişkenler anne yaşı, anne eğitimi ve bebeğin cinsiyeti olsun. Sadece anne yaşının bebeğin doğum ağırlığını etkileyip etkilemediğini araştırmak için anne yaşını <20, 20-29, ve 30+ olarak üç grupta toplayarak oluşturulacak düzen Anne Yaşı <20 20-29 30+ 3200 3400 3100 . . . . . . ____ ____ ___ Anne yaşına ek olarak anne eğitiminin de bebeğin doğum ağırlığını etkileyip etkilemediği incelenmek istenirse bu durumda iki yönlü varyans analizi uygulanır. Anne Yaşı Anne Eğitimi <20 20-29 30+ 3100 3000 2900 Eğitimli . . . . . . ___ ___ ___ Eğitimsiz 3200 3300 3100 . . . . . . ___ ___ ___ Anne yaşı, anne eğitimine ek olarak bebeğin cinsiyeti de analize katıldığında üç yönlü varyans analizi kullanılır. Anne yaşı <20 20-29 30+ Anne Eğitimi E K E K E K . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eğitimli . . . . . ....
View Full Document

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 8

varyansanalizi - VARYANS ANALİZİ Parametrik test...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online