6-Ders5 - KKARE TEST Bir faktrn dier bir faktre olup olmadn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KİKARE TESTİ Bir faktörün diğer bir faktöre olup olmadığını ya da bir dağılımın homojen olup olmadığını test eder. Beklenen değerlerle gözlenen değerler arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının testidir. Genellikle bir faktörün diğer bir faktöre bağlı olarak değişip değişmediğini veya etkisi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Sayma verileri tek bir değişkene göre sınıflanabileceği gibi iki boyutlu bir tabloda iki değişkene göre de sınıflanabilir. Gerek tek değişkene göre sınıflanan sayma verilerine, gerekse iki boyutlu satırları ve sütunları olan tablolara (kontenjans tabaloları) ki-kare testi uygulayabiliriz. Hipotezlerin Test Edilmesindeki Adımlar 1. Hipotezler kurulur 2. Anlamlılık Düzeyi (Güven Düzeyi) belirtilir. [%95 veya %99] 3. Serbestlik Derecesi hesaplanır [sd=df] 4. Test değeri hesaplanır. (Kikare Test Değeri) 5. Anlamlılık Değeri [Sign (p)] [0-1 arasında olacaktır] 6. Sonuç : [p>0,05 ho kabul – p<0,05 ho rededilir] 7. Yorum: TEK YÖNLÜ KİKARE TESTİ (UYGUNLUK TESTİ) Sınıflarda yığılımın homojenliğini test eder. Tek Yönlü Kikare testi Analyze→NonParametric Test→ Chi Square menusunden yapılır. ÖRNEK1: öğrenciler üzerine yapmış olduğunuz ankette, her bölgeden eşit sayıda öğrenci olduğunu söyleyebilir miyiz? BEKLENEN DEĞER TABLOSU BÖLGE 35 22.0 13.0 59 22.0 37.0 13 22.0 -9.0 14 22.0 -8.0 18 22.0 -4.0 7 22.0 -15.0 8 22.0 -14.0 154 akdeniz ege ic anadolu marmara karadeniz dogu anadolu guneydogu anadolu Total Observed N Expected N Residual Her bölgeden eşit sayıda olması, 154 öğrencinin 7 bölgeye dağılımının eşit olması anlamına gelir. . Yani her bölgeden gelen öğrenci sayısı 154/7=22 olur. Yani her bölgeden eşit sayıda öğrenci geldiğini düşünürsek her bir bölge için beklenen öğrenci sayısı yukarıdaki Spss tablosundan da görülüğü gibi 22’dir. FREKANS TABLOSU Oysa, öğrencilerin bölgeler göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 1 = - = k i i i i T T G X 1 2 2 ) (
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BÖLGE 35 22.7 22.7 22.7 59 38.3 38.3 61.0 13 8.4 8.4 69.5 14 9.1 9.1 78.6 18 11.7 11.7 90.3 7 4.5 4.5 94.8 8 5.2 5.2 100.0 154 100.0 100.0 akdeniz ege ic anadolu marmara karadeniz dogu anadolu guneydogu anadolu Total Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent UYGUNLUK TESTİ Kikare testi ile bu öğrencilerin bölgelere göre dağılımının eşit olup olmadığını test edebiliriz. HİPOTEZLER Ho: gözlenen değerler ile beklenen değerler arasındaki fark önemsizdir. ( her bölgeden eşit sayıda öğrenci olduğunu söyleyebiliriz) Hı: gözlenen değerler ile beklenen değerler arasındaki fark önemlidir. GÜVEN DÜZEYİ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 9

6-Ders5 - KKARE TEST Bir faktrn dier bir faktre olup olmadn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online