14 Kikare-Yunus Bulut(05055358319)-ödendi-6 syf-84-89

14 Kikare-Yunus Bulut(05055358319)-ödendi-6 syf-84-89

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2008 Mehmet GÜNGÖR, Yunus BULUT Kİ-KARE TESTİ ÜZERİNE *Mehmet GÜNGÖR, *Yunus BULUT *Fırat Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 23119 – ELAZIĞ. E-mail: [email protected] [email protected][email protected]________________ ÖZET Bu çalışmada ki-kare testinin teorik yapısı ve uygulamaları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ki-kare Testi, Nicel Veri, Nitel Veri, Bağımsız Gözlem, Bağımlı Gözlem. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ON THE CHI-SQUARE TEST ABSTRACT In this study, theory of chi-square tests and its applications are examined in detail. Key Words: Chi-Square Test, Quantitative Data, Qualitative Data, Independent Observation, Dependent Observation. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.GİRİŞ Ki-kare testi, gözlenen frekanslar(G) ile bek- lenen frekanslar(B) arasındaki farkın istatistik ola- rak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel olarak belirtilen veriler kullanılır. Ayrıca, ölçümle belirtilen sürekli değişkenler de belli bir dereceden az veya çok ola- rak nitelendirilerek ki-kare testi uygulanabilir. Veri- ler, oranlar veya yüzdelikler olarak ifade edilmişse testin uygulanması mümkün değildir. Ki-kare testi, serbestlik derecesi (sd) ile ka- rakterize edilir. Dağılımın ortalaması sd’ye ve var- yansı ise sd’nin iki katına eşittir. Ki-kare değerleri, sıfır ile artı sonsuz arasında değerler alır. Dağılım; küçük sd’lerinde basık olmasına rağmen sd arttıkça normal dağılıma yaklaşır. Ki-kare dağılımı, sürekli bir dağılımdır. Ki-kare dağılımı, genellikle iki bağımsız ni- teliksel kriteri test etmek için kullanılır. Sıfır hipote- zi (H 0 ), iki kriterin bağımsız olduğunu; araştırma hipotezi(H A ) ise, iki kriterin arasında ilişki olduğunu ifade eder. İki nitel değişkene ait gözlemler, rastgele n hacimli bir örnekle ele alınsın. Bir gözlemin seçimi, diğer gözlemin seçimini etkilemediği için gözlem- lerin bağımsız olduğu söylenebilir. Söz konusu veriler, Tablo1’de belirtildiği üzere çapraz kategori- lere dağılmış olsun. Tablo 1: İki nitel değişkenin bağımsız gözlemlerinin sınıflandırılması İkinci sınıflandırma kriteri Birinci sınıflandırma kriteri Kategori 1 Kategori 2 . . . Kategori c Toplam Kategori 1 Kategori r G 11 G r1 G 12 G r2 . . . . . . G
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 6

14 Kikare-Yunus Bulut(05055358319)-ödendi-6 syf-84-89

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online