ist- - OLASILIK VE OLASILIK DAĞILIMLARI TIP VE SAĞLIK...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OLASILIK VE OLASILIK DAĞILIMLARI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE UYGULAMALARI Prof.Dr. H.Refik Burgut Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AnaBilim Dalı Adana 2001 OLASILIK Hastalığın olasılığı, hastalığın varlığında inancımızın derecesini sayısal olarak ölçen ölçüttür. Hastalık hastada, hastalığın olasılığı da beynimizde tanımlanır. Meme kanseri örneği: Meme kanseri etiolojisin de, ilk doğumunu 30 yaşından sonra gerçekleştiren annelerin meme kanserine yakalanma riskleri ilk doğumu 30 yaşından önce olanlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlar ilk doğumlarını ileri yaşlarda yapmaktadırlar ve bu grup kadınların meme kanserine yakalanma riski bu nedenle daha yüksek olmaktadır. Bu hipotezin test edilebilmesi için 45-54 yaş grubu 2000 sağlıklı kadından ilk 1000 ‘i ilk 1 çocuklarını 30 yaşın altında ve diğer bininin de 30 yaşın üzerinde sahip olsunlar. 1. Grup kadınlar arasında 4 yeni meme kanseri ve 2 grup kadınlarda ise 5 yeni meme kanseri saptandığında iki grubun meme kanseri yönünden farklı olduğunu gösteren yeterli bilgi var mıdır? Tablo 1-1965-1974 döneminde canlı doğumlar arasında erkek canlı doğum olasılığı Zaman dilimi Canlı Doğum Sayısı Toplam Canlı Doğum Sayısı Canlı Doğum Oranı 1965 1965-1969 1965-1974 1,927,054 9,219,202 17,857,857 3,760,358 17,989,361 34,832,051 0.51247 0.51248 0.51268 Olasılık: a)- objektif yaklaşımla yukarıda tablo 1 de verildiği gibi relatif sıklıkla veya b)- subjektif yaklaşımla tanımlanır. Örneklem alanı – değişkenin alabileceği her türlü sonuçları içerir. Olay ise ilgilendiğimiz sonuçlardan her birisidir. Örnek olarak Tüberkülin deri testi Tüberküloz taramasında kullanılan bir tarama testidir. Sonuçlar; pozitif, negatif ve belirsiz olarak gruplandırılır. Pozitif test olasılığı 0.1 ise toplumda bu test uygulandığında , sonuçların %10’unun değeri pozitif olacaktır. 40 yaş grubu kadınlarda, 30 sene içinde meme kanserine yakalanma olasılığı yaklaşık olarak 1/11 dir. Bu da 40 yaşında olan sağlıklı kadınların gelecek 30 sene içerisinde yaklaşık 11 de 1’inde Meme kanseri ortaya çıkacaktır. Bu oran çalışmaya alınan kadın sayısı arttıkça 1/11’ e yaklaşacaktır. Gerçek yaşamda denemeler sonsuz sayıda tekrarlanamaz. Onun yerine büyük örneklerde tablo 1 de olduğu gibi ‘relatif sıklık’ tan olasılığın tahmini yapılır. Teorik olasılık modellerinden olayların olasılıkları hesaplanabilir. Adana kanser kayıt merkezi verilerine göre 1 yıl içinde 45-49 yaş grubundaki kişilerin mide kanserine yakalanma olasılığı 14/100,000 dür. Hastane de çalışan 2 hemşirelerin de bu hız hesaplandığında 14/100,000 dan farklı veya ne kadar yaklaşık olduğu görülebilir....
View Full Document

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 32

ist- - OLASILIK VE OLASILIK DAĞILIMLARI TIP VE SAĞLIK...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online