ist- - OLASILIK VE OLASILIK DAILIMLARI TIP VE SALIK...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OLASILIK VE OLASILIK DAILIMLARI TIP VE SALIK BLMLERNDE UYGULAMALARI Prof.Dr. H.Refik Burgut ukurova niversitesi Tp Fakltesi Biyoistatistik AnaBilim Dal Adana 2001 OLASILIK Hastaln olasl, hastaln varlnda inancmzn derecesini saysal olarak len lttr. Hastalk hastada, hastaln olasl da beynimizde tanmlanr. Meme kanseri rnei: Meme kanseri etiolojisin de, ilk doumunu 30 yandan sonra gerekletiren annelerin meme kanserine yakalanma riskleri ilk doumu 30 yandan nce olanlara gre daha yksek olduu bilinmektedir. Sosyoekonomik dzeyi yksek olan kadnlar ilk doumlarn ileri yalarda yapmaktadrlar ve bu grup kadnlarn meme kanserine yakalanma riski bu nedenle daha yksek olmaktadr. Bu hipotezin test edilebilmesi iin 45-54 ya grubu 2000 salkl kadndan ilk 1000 i ilk 1 ocuklarn 30 yan altnda ve dier bininin de 30 yan zerinde sahip olsunlar. 1. Grup kadnlar arasnda 4 yeni meme kanseri ve 2 grup kadnlarda ise 5 yeni meme kanseri saptandnda iki grubun meme kanseri ynnden farkl olduunu gsteren yeterli bilgi var mdr? Tablo 1-1965-1974 dneminde canl doumlar arasnda erkek canl doum olasl Zaman dilimi Canl Doum Says Toplam Canl Doum Says Canl Doum Oran 1965 1965-1969 1965-1974 1,927,054 9,219,202 17,857,857 3,760,358 17,989,361 34,832,051 0.51247 0.51248 0.51268 Olaslk: a)- objektif yaklamla yukarda tablo 1 de verildii gibi relatif sklkla veya b)- subjektif yaklamla tanmlanr. rneklem alan deikenin alabilecei her trl sonular ierir. Olay ise ilgilendiimiz sonulardan her birisidir. rnek olarak Tberklin deri testi Tberkloz taramasnda kullanlan bir tarama testidir. Sonular; pozitif, negatif ve belirsiz olarak gruplandrlr. Pozitif test olasl 0.1 ise toplumda bu test uygulandnda , sonularn %10unun deeri pozitif olacaktr. 40 ya grubu kadnlarda, 30 sene iinde meme kanserine yakalanma olasl yaklak olarak 1/11 dir. Bu da 40 yanda olan salkl kadnlarn gelecek 30 sene ierisinde yaklak 11 de 1inde Meme kanseri ortaya kacaktr. Bu oran almaya alnan kadn says arttka 1/11 e yaklaacaktr. Gerek yaamda denemeler sonsuz sayda tekrarlanamaz. Onun yerine byk rneklerde tablo 1 de olduu gibi relatif sklk tan olasln tahmini yaplr. Teorik olaslk modellerinden olaylarn olaslklar hesaplanabilir. Adana kanser kayt merkezi verilerine gre 1 yl iinde 45-49 ya grubundaki kiilerin mide kanserine yakalanma olasl 14/100,000 dr. Hastane de alan 2 hemirelerin de bu hz hesaplandnda 14/100,000 dan farkl veya ne kadar yaklak olduu grlebilir....
View Full Document

Page1 / 32

ist- - OLASILIK VE OLASILIK DAILIMLARI TIP VE SALIK...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online