one way anova - TEK YN VARYANS ANALZ (ANOVA) Her gruba ait...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TEK YN VARYANS ANALZ (ANOVA) Her gruba ait veriler alt alta girilir karlarna ise hangi gruba dahil olduunu gsteren bir deiken alarak grup isimleri yazlr. genel olarak (tm gruplar dahil) normallik testi ve normallik grafii incelenir. (Graphs / Histogram) (Analyze / NonParametric Test / One Sample K-S) Tek Ynl varynas analizi Testi yaplr. (Analyze /compare Means / One way anova) Ortalamalar hakknda bilgi verilir . (Descriptive Statistics) Ortalamalarn Garfii izilir ( Means Plot) Varyanslarn Eit olup olmad incelenir. ( Homojenity of variances) oklu Karlatrma testi Yaplr. (Duncan veya Thamnes T2) Soru1: B ir hesap makinesi imalats makinelerinde kullanmak zere 3 tip pil arasndan seim yapacaktr. Her tip pil arasndan seilen 10 ar birimlik rneklerin mrleri saat olarak llmtr ve sonular aadaki gibi kmtr. %5 hata pay ile pillerin ortalama mrleri llmtr ve sonular aadaki gibi kmtr....
View Full Document

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 3

one way anova - TEK YN VARYANS ANALZ (ANOVA) Her gruba ait...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online