{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

one way anova - TEK YN VARYANS ANALZ(ANOVA Her gruba ait...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TEK YÖNÜ VARYANS ANALİZİ (ANOVA) Her gruba ait veriler alt alta girilir karşılarına ise hangi gruba dahil olduğunu gösteren bir değişken açılarak grup isimleri yazılır. genel olarak (tüm gruplar dahil) normallik testi ve normallik grafiği incelenir. (Graphs / Histogram) (Analyze / NonParametric Test / One Sample K-S) Tek Yönlü varynas analizi Testi yapılır. (Analyze /compare Means / One way anova) Ortalamalar hakkında bilgi verilir . (Descriptive Statistics) Ortalamaların Garfiği Çizilir ( Means Plot) Varyansların Eşit olup olmadığı incelenir. ( Homojenity of variances) Çoklu Karşılaştırma testi Yapılır. (Duncan veya Thamne’s T2) Soru1: B ir hesap makinesi imalatçısı makinelerinde kullanmak üzere 3 tip pil arasından seçim yapacaktır. Her tip pil arasından seçilen 10 ar birimlik örneklerin ömürleri saat olarak ölçülmüştür ve sonuçlar aşağıdaki gibi çıkmıştır. %5 hata payı ile pillerin ortalama ömürleri arasında fark bulunmadığı hipotezini test edin.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

one way anova - TEK YN VARYANS ANALZ(ANOVA Her gruba ait...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online