SBF215_unite01 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBF 215 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders Sorumlusu Araş. Gör. Yavuz Eren Ataman DERS 1 Biyoistatistiğe Giriş Bazı Temel Kavramlar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bilimsel anlamda karar verme bilgilere dayanmalıdır. Örneğin, yeni bir ürünü piyasaya sürecek olan bir satıcı, satış yapacağı kitleyi tanımak ve satabileceği nitelikte bir ürün üretmek isteyecektir. Müşteri kitlesini bütün kişilerle tek tek görüşerek tanıması mümkün değildir. O halde o topluluğu temsil edebilecek bir alt grup almalıdır. Ayrıca kendisini doğru karar vermeye yöneltecek bilgileri toplamalıdır. Bu ve benzer işlemlerin bilimsel olarak yapılabilmesi için istatistiğe ihtiyaç vardır. İstatistik Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim olarak tanımlanabilir. Belirsizlik altında karar vermeye yardımcı olan bir bilimdir. İstatistik biliminin en büyük uğraşısı, örneklem üzerinde inceleme yaparak kitle (evren, popülasyon) hakkında tahminlerde bulunmaya çalışmaktır. Bunun iki nedeni vardır: 1. Kitleyi incelemek çoğu kez mümkün değildir. 2. Kitleyi incelemek mümkün olsa bile, incelemek için çok büyük bir bütçeye, uzun bir araştırma ve değerlendirme süresine, çok sayıda personel, araç, gereç ve teknik olanaklara gereksinim vardır. Biyoistatistik İstatistik biliminin biyoloji, tıp, beslenme ve diğer sağlık bilimlerindeki uygulamasıdır. Bir sağlık personelinin görevlerini başarıyla yürütebilmesi, verdiği kararlarda isabetli olabilmesi, hizmetlerini etkin ve uygun biçimde planlayabilmesi, yaptığı araştırmaları bilimsel temele oturtabilmesi için güvenilir verilere ve istatistiksel yöntemlere gereksinimi vardır. Biyoistatistiğin sağlık bilimlerinde kullanımı birkaç örnekle açıklanabilir: 1. Hizmet planlamasında kullanım : Sağlık hizmetlerinin saptanan amaçlara en kısa ve en ekonomik yoldan ulaşabilmesi için örgütlenme, uygulama ve yeniden düzenleme aşamalarının uygun biçimde planlanması gerekir. Uygun planlama için temel öğe güvenilir verilerdir. 2
Background image of page 2
2. Toplumsal değişimlerin incelenmesinde kullanım : Günümüz sağlık personeli sadece hasta bireyleri iyileştirmek değil, aynı zamanda sağlam bireyleri korumak ve toplumun birçok sorunlarıyla uğraşmak zorundadır. Bu nedenle toplumu yalnız bugünkü durum ve sorunlarıyla tanıması yeterli olmayacaktır. Sağlık personeli aynı zamanda toplumda olabilecek toplumsal, kültürel ve teknolojik değişiklikleri sezmek, izlemek ve tanımlamak durumunda kalacaktır. 3.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 8

SBF215_unite01 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online